Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
x

ΣΤΗ EUROBANK Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Την πρώτη Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο υπέγραψε η συνδικαλιστική οργάνωση της Eurobank με τη διοίκηση της τράπεζας.

Την πρώτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο υπέγραψε η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της Eurobank με τη Διοίκηση της τράπεζας, η διάρκεια της οποίας θα είναι τριετής.

Σύμφωνα με το Σωματείο Union της τράπεζας, «η σημασία της για τους καιρούς που διανύουμε προφανής, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο για τον θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει ότι κατοχυρώθηκαν όλα τα κεκτημένα του παρελθόντος στην Τράπεζα που έφεραν την υπογραφή του Σωματείου μας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και το ότι επετεύχθησαν και στόχοι οικονομικού περιεχομένου παρά την γενική τάση για μείωση του εργατικού κόστους»


Τα βασικά σημεία της νέας ΕΣΣΕ της Τράπεζας, σύμφωνα με την ανακοίνωση tvn 

Με τη Διοίκηση της Τράπεζας συνυπογράψαμε διάταξη που την δεσμεύει συμβατικά σύμφωνα με την οποία: «Η Τράπεζα εκφράζει την βούληση προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων της, πάντα στο πλαίσιο του σε ισχύ Οργανισμού Υπηρεσίας της».

Σημασία διάταξης:

Παρεμφερείς διατάξεις έχουν περιληφθεί:

Στην Κλαδική Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών (16/03/2016)-

Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της ALPHA BANK (02/08/2016)-

Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της Εθνικής Τράπεζας (22/07/2016)-

Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της Attica Bank (Φεβρουάριος 2017)-

Σε όλες όμως τις ως άνω περιπτώσεις η βούληση της προστασίας της απασχόλησης των Τραπεζών εξαντλείται στις περιπτώσεις κινδύνου από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης που έχουν αναλάβει ή θα κληθούν να αναλάβουν, δηλ. για ενδεχόμενες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εξαιτίας οικονομοτεχνικών, διαθρωτικών ή οργανωτικών λόγων. Η δική μας διατύπωση προστασίας της απασχόλησης δεν περιορίζεται μόνο στην ως άνω περίπτωση.

Περιλαμβάνει και όλες τις άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενης καταγγελίας συμβάσεων αορίστου χρόνου των εργαζομένων της Τράπεζας που περιλαμβάνει ο Οργανισμός Υπηρεσίας της Τράπεζας (άρθρο 19) και αυτές αφορούν:

Ελλιπή υπηρεσιακή απόδοση ή επαγγελματική ανεπάρκεια του υπαλλήλου.

Μη τήρηση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων του ανεξάρτητα εάν εκ τούτων προεκλήθη ή όχι ζημιά στην Τράπεζα.

Απρεπή ή μη δέουσα εν γένει συμπεριφορά προς τους προϊσταμένους, συναδέλφους, πελάτες και εν γένει συναλλασσόμενους με την Τράπεζα.

Μη ενδεδειγμένη εξωυπηρεσιακή συμπεριφορά ή οποία προκαλεί ζημιά στην Τράπεζα ή έχει επίπτωση στην φήμη και την εικόνα της.

Παράβαση της υποχρέωσης πίστης και εχεμύθειας.

Κάθε πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που προκαλεί την δικαιολογημένη απώλεια ή κλονισμό της εμπιστοσύνης της Τράπεζας προς τον υπάλληλο.

Πάσης φύσεως οικονομοτεχνικούς, διαρθρωτικούς και οργανωτικούς λόγους.

Η διάταξη που μας διασφαλίζει έχει ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, οι προηγούμενες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα Πρακτικά Συμφωνίας, που υπεγράφησαν μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG EUROBANK» και της Τράπεζας, εξακολουθούν να ισχύουν στο μέτρο που οι ρυθμίσεις τους δεν καταργούνται ή τροποποιούνται άμεσα ή έμμεσα από τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις της παρούσας επιχειρησιακής σύμβασης».

Σημασία διάταξης:

Και μόνο γι' αυτή την διάταξη που συνυπογράψαμε με την Τράπεζα η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. είναι επιτυχής μέσα στο ζοφερό περιβάλλον που ζούμε και στην διάχυτη ρευστότητα και ανησυχία που επικρατεί στον Κλάδο μας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ανανεώθηκε η ισχύς όλων των προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικών Συμφωνίας που το Σωματείο μας υπέγραψε με την Τράπεζα, όπως αυτές απεικονίζονται στον «ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ Union Eurobank», στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε, για να θυμηθείτε όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που ως εργαζόμενοι έχετε και οφείλονται στις διαχρονικές συμβατικές δεσμεύσεις της Τράπεζας μετά από την διαπραγμάτευση και την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών του Σωματείου μας μαζί της.

1. Χορήγηση άδειας μετ' αποδοχών για προετοιμασία σε εξετάσεις πιστοποίησης

Χορηγείται άδεια με αποδοχές μίας (1) εργάσιμης ημέρας για προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις:
α. Για την απόκτηση πιστοποίησης στην (αντ)Ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
β. Για την απόκτηση πιστοποίησης για παροχή επενδυτικών συμβουλών.
γ. Για την συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άλλης τυχόν προβλεπόμενης από το εκάστοτε
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επαγγελματικής πιστοποίησης.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας, θεωρείται η ύπαρξη σχετικής έγκρισης για την συμμετοχή στις εξετάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Η σχετική άδεια χορηγείται μόνο μία φορά για κάθε μία από τις προαναφερόμενες πιστοποιήσεις.

Σημασία διάταξης:

Ας ληφθεί υπόψη ότι 3.500 εργαζόμενοι της Τράπεζας έλαβαν μέρος σε πέντε (5) είδη πιστοποιήσεων.

Σημασία όμως έχει ότι φεύγει ένα μεγάλο άγχος των συναδέλφων που αφορούσε την προετοιμασία τους γι' αυτές τις εξετάσεις.

2. Επέκταση χορήγησης άδειας μετ' αποδοχών εργαζόμενου-συνοδού σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας των γονέων του

Η άδεια μετ' αποδοχών εργαζόμενου γονέα-συνοδού, σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας ανηλίκου τέκνου, που προβλέπεται από την από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων (άρθρο 2), χορηγείται και στην περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική γονέα του εργαζόμενου.

Το μέγιστο όριο διάρκειάς της ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες ετησίως και για τις δύο περιπτώσεις συνολικά (γονείς και τέκνα) και για τους δύο γονείς και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.

Στην περίπτωση συνυπηρέτησης δύο (2) εργαζόμενων συζύγων, το παραπάνω μέγιστο όριο των πέντε (5) ημερών ετησίως, αυξάνεται σε έξι (6) ημέρες ετησίως συνολικά για τα τέκνα και για τους γονείς αμφότερων των συνυπηρετούντων εργαζόμενων.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο καταμερισμός των ημερών άδειας για την αιτία αυτή, θα γίνεται με κοινή δήλωση των συνυπηρετούντων εργαζόμενων.

Σημασία διάταξης:

Η άδεια αυτή που είχαμε πετύχει με την Ε.Σ.Σ.Ε./06-04-2015 επεκτείνεται και για τις περιπτώσεις νοσηλείας των γονέων των συναδέλφων (και όχι μόνο των τέκνων τους) και αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα στην περίπτωση συνυπηρέτησης δύο εξ αυτών.

Η χρήση αυτής της άδειας κατά το 2017 και μόνο για τα τέκνα των υπαλλήλων έγινε από 250 περίπου εργαζόμενους.

3. Επέκταση χορήγησης άδειας στον έτερο γονέα επί γεννήσεως τέκνου, με επιπλοκές υγείας στην μητέρα ή στο τέκνο

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 εδ. β' της από 23/05/2000 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, άδεια γέννησης τέκνου για τον έτερο γονέα, προσαυξάνεται μέχρι και δύο (2) ημέρες μετ' αποδοχών, σε περίπτωση καισαρικής ή επιπλοκής υγείας, η οποία απαιτεί νοσηλεία της μητέρας ή του βρέφους, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών.

Σημασία διάταξης:

Αφορά και τους πατεράδες των τέκνων που γεννιούνται και μάλιστα για τις περιπτώσεις που είναι πλέον πολύ συχνές, δηλαδή γέννες με καισαρική τομή (εννοείται και με τυχόν επιπλοκές της υγείας της μητέρας ή του τέκνου).

Πέραν του κοινωνικού χαρακτήρα της ρύθμισης που σε επίπεδο γυναικών-γονέων το 2017 έγινε ευρύτατη χρήση (περί τις 700 ημέρες άδειας αυτής της κατηγορίας) η παροχή αυτή είναι πολύ σημαντική για την οικογένεια των συναδέλφων.

4. Αύξηση χορήγησης άδειας για θάνατο συγγενούς Α' βαθμού

Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς εξ' αίματος Α' βαθμού εργαζόμενου της Τράπεζας, ο εργαζόμενος δικαιούται άδειας μετ' αποδοχών μέχρι συνολικά τριών (3) ημερών από της ημέρας του θανάτου.

Σημασία διάταξης:

Η ζωή έχει δείξει ότι για τις εν θέματι περιπτώσεις πρέπει η Τράπεζα να δείχνει την πρέπουσα κατανόηση και ευαισθησία. Η εν λόγω άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα στο εξής και ευχόμαστε να είναι αχρείαστη, αν και μέσα στο 2017 χορηγήθηκαν σε επίπεδο Τράπεζα γύρω στις 500 ημέρες τέτοιας άδειας.

5. Αύξηση χορήγησης φοιτητικής άδειας

Συμφωνείται η αύξηση των ημερών φοιτητικής άδειας μετ' αποδοχών, από δέκα (10) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες ετησίως.

Η παραπάνω άδεια μετ' αποδοχών, θα χορηγείται σε τμήματα, μέχρι τρεις (3) ημέρες κατά εξεταζόμενο μάθημα, στις οποίες θα περιλαμβάνεται πάντα η ημέρα της εξέτασης, αποδεικνυόμενη με τα οικεία δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση εξέτασης περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά την ίδια ή συνεχόμενες διαδοχικές ημερομηνίες, τότε η χορηγούμενη τμηματική άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες ανά μάθημα, με μέγιστο όριο τις εννέα (9) ημέρες.

Σημασία διάταξης:

Καθοριστικής σημασίας η νέα αυτή διάταξη που αυξάνει τις ημέρες φοιτητικής άδειας από δέκα (10) σε δέκα πέντε (15) γιατί επιπλέον: Δεν θα χορηγείται μόνο για την ημέρα των εξετάσεων και την προηγούμενη αυτής, αλλά και για δύο (2) ακόμα ημέρες για προετοιμασία εντός της εξεταστικής περιόδου. Όλες οι ημέρες αυτές είναι μετ' αποδοχών. (Υπάρχει και δικαίωμα για άλλες 20 ημέρες φοιτητικής άδειας χωρίς αποδοχές).

Το πολύ σημαντικό είναι ότι αφορά και τις περιπτώσεις σπουδών στα Ανοιχτά Πανεπιστήμια που είναι πολύ διαδομένες ανάμεσα στου εργαζόμενους της Eurobank. Μόνο εντός του 2017 έκαναν χρήση αυτής της άδειας περί τους 300 εργαζόμενους.

6. Δάνεια Προσωπικού (μισθών) – Αύξηση χορήγησης/επέκταση αποπληρωμής

Το ανώτατο όριο των χορηγούμενων προσωπικών δανείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ορίζεται στο ύψος των έξι (6) μικτών μηνιαίων μισθών.

Για ποσά άνω των τεσσάρων (4) μισθών, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

Σε κάθε περίπτωση για τη χορήγησή τους εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας.

Αποκλειστικά και μόνον για δάνεια προσωπικού που θα χορηγηθούν μετά την ισχύ της παρούσης, ορίζεται ότι η εξόφλησή τους μπορεί, μετά από αίτημα του εργαζόμενου, να γίνεται μέχρι και σε ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.

Σημασία διάταξης:

Η ουσία είναι ότι αυτά τα δάνεια αυξάνονται κατά δύο (2) μισθούς με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών μόνο γι' αυτούς τους επιπλέον και από τέσσερις (4) μικτούς μηνιαίους μισθούς πλέον δικαιούμεθα έξι (6) αντίστοιχους.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη-συνάδελφο να εξοφλήσει το δάνειο αυτό σε 84 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 7 χρόνια, από 72 μηνιαίες δόσεις που ήταν πριν (6 χρόνια) με την Ε.Σ.Σ.Ε./20-03-2008.

Αναμένεται να απορροφηθούν εξαιτίας αυτής της επέκτασης περί τα 8.000.000 € από τους δικαιούχους συναδέλφους δανειολήπτες, παλιούς (με δικαίωμα επαναχορήγησης) και νέους...

7. Ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ

Οι διευκολύνσεις και η μείωση χρόνου εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 7 της από 16/03/2016 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών, για τους εργαζόμενους, τα προστατευόμενα από αυτούς πρόσωπα και τα προβλήματα υγείας που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη, ισχύουν, με τις εκεί προϋποθέσεις και περιορισμούς, και για εργαζόμενους που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν κηρυχθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και ο εργαζόμενος τα συντηρεί.

Σημασία διάταξης:

Η κοινωνική ευαισθησία Τράπεζας και Σωματείου για το λεπτό αυτό ζήτημα επεκτείνεται και στους συναδέλφους αυτούς που έχουν οριστεί συμπαραστάτες με δικαστική απόφαση και συντηρούν τα προστατευόμενα απ' αυτούς πρόσωπα με τα προβλήματα υγείας.

Το σχετικό δικαίωμα που επεκτείνεται εδώ αφορά τις ρυθμίσεις που ισχύουν από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. του 2016-2018, ως εξής:

- Κ.Σ.Σ.Ε. 2016-2018: Χορήγηση ειδικής άδειας 10 εργάσιμων ημερών κατ' έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε υπάλληλο με αναπηρία >50%, στον φυσικό/θετό/ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική/ψυχική/σωματική αναπηρία >67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80%+ τον οποίο συντηρεί.

- Κ.Σ.Σ.Ε. 2016-2018: Στον φυσικό/θετό/ανάδοχο γονέα παιδιού έως 18 ετών (μεταγγίσεις, αιμοκάθαρση, νεοπλασματική ασθένεια, μεταμόσχευση) χορηγείται ειδική άδεια, 12 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά.

1. Χορήγηση εφάπαξ ποσού για απόκτηση τέκνου πέραν των τριών

Στους εργαζόμενους που θα αποκτήσουν τέκνο πέραν του τρίτου (3ου), με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, θα χορηγείται εφάπαξ παροχή χιλίων ευρώ (€ 1.000). Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, τότε η παροχή θα χορηγείται στον έναν εκ των δύο, που θα επιλέγεται με κοινή δήλωσή τους.

Σημασία διάταξης:

Επέκταση του θεσμού που είχαμε καθιερώσει με την Ε.Σ.Σ.Ε./20-03-2008. Αποτελεί κίνητρο (έστω και μικρό) η εν λόγω διάταξη για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας που αποτελεί ευρύτερο, εθνικό κα μείζον πρόβλημα...

2. Αύξηση χορηγούμενων Εξόδων Βρεφονηπιακού Σταθμού (από 01/09/2018)

Συμφωνείται η αύξηση από 01.09.2018 του ποσού του καταβαλλόμενου κατά μήνα για έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού από διακόσια πενήντα (€ 250) σε διακόσια εξήντα (€ 260). Κατά τα λοιπά, διατηρούνται οι προϋποθέσεις και όροι χορήγησης των εν λόγω εξόδων, ως έχουν μέχρι σήμερα.

Σημασία διάταξης:

Μπορεί η κατά 10 € αύξηση αυτής της παροχής να φαίνεται μικρή, αλλά αφορά μία αρκετά σοβαρή ετήσια δαπάνη για την Τράπεζα, ύψους περί τα 5.500.000 € που αναμένεται να αυξηθεί κατά 250.000 € επιπλέον.

3. Θέσπιση παροχής για χρήση οικιακής τροφού σε τέκνα υπαλλήλων

Σε όσους εργαζόμενους, έχουν τέκνο ή τέκνα προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών), για ένα (1) ή περισσότερα από τα οποία δεν λαμβάνουν έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού λόγω μη ύπαρξης βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της κατοικίας του εργαζόμενου, δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς τους, μια μόνον μηνιαία ειδική παροχή για το σύνολο των ανωτέρω τέκνων για την περίπτωση που για τη φύλαξη στο σπίτι απασχολείται οικιακή τροφός. Η παροχή αυτή είναι ίση με το ήμισυ των μηνιαίων εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού για ένα (1) τέκνο, ήτοι: εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€ 125) έως την 01/09/2018 και εφεξής εκατόν τριάντα ευρώ (€ 130) και θα καταβάλλεται μέσω μισθοδοσίας μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

Η μηνιαία αυτή παροχή θα χορηγείται άπαξ μόνον, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται χρήση από τους γονείς της «άδειας γονέων με τέκνα σε προσχολική ηλικία», όπως αυτή ορίζεται στην από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων. Η παροχή αυτή παύει χορηγούμενη, ευθύς ως το τέκνο ή τα τέκνα παύουν να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Στη περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, η παροχή θα χορηγείται στον έναν μόνον εκ των δύο γονέων που θα επιλέγεται με κοινή δήλωσή τους.

Σημασία διάταξης:

Για τις περιπτώσεις αυτές είχαμε προνοήσει στην Ε.Σ.Σ.Ε./06-04-2015 με την κατ' εξαίρεση χορήγηση μίας (1) ημέρας άδειας το μήνα με αποδοχές (επί πλέον της κανονικής).

Τώρα θα χορηγείται το 50% του Επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού εφόσον στην πόλη κατοικίας του εργαζόμενου γονέα με τέκνο προσχολικής ηλικίας δ ε ν υπάρχει Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Ο υπολογισμός του κόστους αυτού είναι δύσκολος, γιατί δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που στερούνται αυτής της δυνατότητας, πάντως για το 2017 περίπου 1.350 συνάδελφοι με τέκνα προσχολικής ηλικίας δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος για Βρεφονηπιακό Σταθμό!!!

4. Αύξηση επιδόματος «Εξομάλυνσης»

Συμφωνείται ότι το ποσό του Επιδόματος «Εξομάλυνσης», που καθιερώθηκε με την από 27/06/2012 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων και τροποποιήθηκε με την από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ιδίων, με το οποίο θα προσαυξάνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές νόμιμες αποδοχές του κάθε εργαζόμενου, αυξάνεται από είκοσι πέντε ευρώ (€ 25) σε τριάντα πέντε ευρώ (€ 35) μηνιαίως.
Σημασία διάταξης:
Η κατά 40% αύξηση αυτού του επιδόματος αποτελεί οικονομική παροχή-ενίσχυση των χαμηλόμισθων συναδέλφων της Τράπεζας που αμείβονται στα όρια των νόμιμων αποδοχών.
Η αύξηση αυτή αφορά περί τους 1.200 συναδέλφους χαμηλόμισθους, δηλαδή είναι ευρύτατης αποδοχής.

5. Χορήγηση εφάπαξ ειδικής παροχής για φοιτητές/σπουδαστές ΑΕΙ & ΤΕΙ

Σε εργαζόμενους, προστατευόμενα τέκνα των οποίων, πέραν του ενός, σπουδάζουν παράλληλα σε ΑΕΙ & ΤΕΙ σε πόλεις άλλες από εκείνη της κατοικίας του εργαζόμενου, χορηγείται, μετά από αίτημα του εργαζόμενου, έκτακτη εφάπαξ παροχή χιλίων τριακοσίων ευρώ (€ 1.300) μέσω μισθοδοσίας ανά σπουδάζον πέραν του ενός τέκνο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται ότι η απόληψη της παροχής για ένα (1) τέκνο, αποκλείει την για οποιοδήποτε λόγο επαναχορήγησή της για το ίδιο τέκνο.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, την παροχή δικαιούται ο ένας από αυτούς, οριζόμενος με σχετική κοινή δήλωσή τους.

Για τους σκοπούς της παρούσης εφάπαξ ειδικής παροχής, λαμβάνεται υπόψη, αποκλειστικώς και μόνον για τον καθορισμό της σειράς των τέκνων και επομένως των δικαιούμενων της παροχής, μέχρι ένα (1) τέκνο του εργαζόμενου που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ήδη προ του Πανεπιστημιακού έτους 2018-2019, ενώ από τυχόν άλλα τέκνα του εργαζόμενου δικαιολογούν την απόληψη της άνω παροχής, μόνο εκείνα που θα εισαχθούν στα σχετικά ιδρύματα από το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019 και εφεξής και μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας των 25 ετών.

Σημασία διάταξης:

Αφορά περί τους 200 συναδέλφους με δύο παιδιά που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αν όλα σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτή της κατοικίας του γονέα και έκαστο λαμβάνει τα 1.300 €, την εφάπαξ ειδική παροχή που εδώ θεσμοθετούμε τότε η παροχή αυτή είναι αρκετά σοβαρή.

Σε κάθε περίπτωση είναι μία γενναία οικονομική παροχή που υπογραμμίζει την προσήλωση Τράπεζας και Σωματείου στα ιδανικά της Παιδείας και της αντίστοιχης ενθάρρυνσης των νέων για πρόοδο...

Στον γονέα με τέκνο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του και εξακολουθεί να το συντηρεί, παρέχεται πρόσθετη παροχή για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του τέκνου του μέσω του ιδιωτικού ομαδικού προγράμματος της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, με την προϋπόθεση ότι ο γονέας καλύπτεται από το ιδιωτικό ομαδικό πρόγραμμα της Τράπεζας, το τέκνο του με ειδικές ανάγκες για όσο χρονικό διάστημα έχει, νομίμως πιστοποιημένο, ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του πενήντα τοις εκατό ( >= 50%) θα καλύπτεται από το ως άνω πρόγραμμα και μετά την ηλικία των 25 ετών με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του προγράμματος.
Σημασία διάταξης:

Η θεσμική αξία της διάταξης αυτής είναι τεράστια για τους γονείς που αγωνίζονται με τα προβλήματα αυτά που πέραν των άλλων έχουν και οικονομική αιμορραγία συντήρησης και νοσηλείας αυτών των παιδιών (ΑΜΕΑ).

Η αύξηση της κάλυψης με το ομαδικό μας ιδιωτικό πρόγραμμα που μέσω της Eurolife ERB καλύπτει η Τράπεζα χωρίς ό ρ ι ο ηλικίας για το παιδί (ήταν μέχρι την ηλικία των 25 ετών μέχρι σήμερα) αρκεί να υπηρετεί στην Τράπεζα ο γονέας, αποτελεί ανάσα για τους δικαιούχους συναδέλφους και έπαινο για την Τράπεζα που δέχτηκε αυτή την ρύθμιση...
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ