Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018
x

ΟΙ ΕΞΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι της νέας βιομηχανικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Γράφει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης

του Αθανάσιου Σαββάκη*

Ο ΣΒΒΕ για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, προτείνει την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος, μέσω της εφαρμογής μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής. Στόχος της πρότασης του ΣΒΒΕ είναι η μεταποίηση έως το 2020 να εισφέρει 12% τουλάχιστον στον σχηματισμό του ΑΕΠ της Ελλάδας, από το 8,9% που εισφέρει σήμερα.
Και τούτο διότι η εξαγγελία της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021» για την «Παραγωγική ανασυγκρότηση για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη 2017 -2021» έχει παραμείνει γράμμα κενό, χωρίς δηλαδή την εξειδίκευσή της σε συνεκτικά μέτρα πολιτικής, με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εκ των προτέρων προσμετρημένη τη θετική τους επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας.

Για τον ΣΒΒΕ στρατηγικοί στόχοι της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να είναι: η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, το άνοιγμα νέων αγορών, η υποκατάσταση των εισαγωγών και η εισαγωγή καινοτομίας.

Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» με τη συμμετοχή των φορέων εκπροσώπησης της μεταποιητικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο

- Σύνταξη «Στρατηγικού Σχεδίου» για την αναδιάρθρωση της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα, με έμφαση την περιφερειακή – παραμεθόρια βιομηχανία. και την άρση των εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

- Βελτίωση του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας των αγορών.

- Νέο πλαίσιο και εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ – ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
 
- Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, με προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση του τομέα των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και των δομικών υλικών.

- Δημιουργία προγραμμάτων ανασυγκρότησης περιοχών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση.

- Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας στη βιομηχανία.

- Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της μεθοριακής βιομηχανίας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων «Έρευνας & Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες.

- Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη μορφή της ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς τη δημιουργία δημοσιονομικού κόστους.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 
- Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.

- Επιτάχυνση της επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ.

- Εφαρμογή της νομοθεσίας για την καθυστέρηση οφειλών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Πληρωμή εντός 60 ημερών. Ποινικές ρήτρες.

- Μείωση των τιμολογίων της ενέργειας για την βιομηχανία.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

- Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υψηλές επιδόσεις εξαγωγικής δραστηριότητας και κερδοφορίας.

- Έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών με την παροχή εγγυήσεων ή/και την προεξόφληση απαιτήσεων του εξωτερικού από εθνικό φορέα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
- Κωδικοποίηση, με ταυτόχρονη απλοποίηση, της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

- Προβολή των ωφελειών του εξωδικαστικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας εφαρμογής του, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

- Εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των νόμων στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ