Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
x

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 49,7% ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση τον Απρίλιο συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών

Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2021 συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.06.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €3.172,1 εκατ. έναντι €2.119,3 εκατ. τον Απρίλιο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €1.052,8 εκατ., δηλαδή 49,7%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά €1.816,0 εκατ., δηλαδή 56,8% και από €3.198,8 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €5.014,8 εκατ. φέτος, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε €1.842,7 εκατ., αυξημένο κατά €763,2 εκατ., δηλαδή 70,7% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Απρ 21

Απρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

3.172,1

2.119,3

1.052,8

49,7%

Εισαγωγές

5.014,8

3.198,8

1.816,0

56,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.842,7

-1.079,5

-763,2

70,7%


Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών και χωρίς τα πετρελαιοειδή για το μήνα Απρίλιο του 2021. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €657,0 εκατ., δηλαδή 37,6% και ανήλθαν σε €2.406,2 εκατ. έναντι €1.749,2 τον Απρίλιο του 2020, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €1.182,9 εκατ., δηλαδή 44,7% και διαμορφώθηκαν σε €3.826,4 εκατ. φέτος έναντι €2.643,5 εκατ. πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά κατά 58,8%, δηλαδή €525,9 εκατ. και ανήλθε στο ποσό των €1.420,2 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Απρ 21

Απρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

2.406,2

1.749,2

657,0

37,6%

Εισαγωγές

3.826,4

2.643,5

1.182,9

44,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.420,2

-894,3

-525,9

58,8%

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εξαγωγές της χώρας ήταν σημαντικά αυξημένες κατά €1.850,3 εκατ., δηλαδή 18,3% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €11.949,7 εκατ. φέτος έναντι €10.099,4 εκατ. πέρυσι. Οι εισαγωγές κατέγραψαν, επίσης, αύξηση της τάξης των €2.094,2 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθαν σε €18.530,8 εκατ. έναντι €16.436,6 εκατ. πέρυσι, ενώ βάσει των ανωτέρω μεταβολών το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά €243,9 εκατ., δηλαδή 3,8% ανερχόμενο σε €6.581,1 εκατ. για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος του 2021. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 17,6%, δηλαδή €1.355,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €9.066,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €14.430,0 εκατ., αυξημένες κατά €1.728,3 εκατ., δηλαδή 13,6%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Απρ 21

Ιαν-Απρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

11.949,7

10.099,4

1.850,3

18,3%

Εισαγωγές

18.530,8

16.436,6

2.094,2

12,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-6.581,1

-6.337,2

-243,9

3,8%

Σε κλαδικό επίπεδο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι πέραν των μη ταξινομημένων προϊόντων (μείωση €2,7 εκατ., δηλαδή 1,7%), όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι αύξησαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση κατέγραψαν τα χημικά (αύξηση €356,0 εκατ., δηλαδή 22,5%), τα τρόφιμα (€209,2 εκατ., δηλαδή 12,3%), τα βιομηχανικά (€239,6 εκατ., δηλαδή 14,5%), τα μηχανήματα-οχήματα (€180,6 εκατ., δηλαδή 19,3%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€105,6 εκατ., δηλαδή 13,9%), οι πρώτες ύλες (€200,7 εκατ., δηλαδή 48,5%), τα ποτά και καπνά (€43,9 εκατ., δηλαδή 17,2%) και τα λίπη και έλαια (€24,5 εκατ., δηλαδή 10,9%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Απρ 21

Ιαν-Απρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

2.913,1

2.362,8

550,3

23,3%

Χημικά

1.938,8

1.582,8

356,0

22,5%

Τρόφιμα

1.910,9

1.701,7

209,2

12,3%

Βιομηχανικά

1.891,7

1.652,1

239,6

14,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.116,1

935,5

180,6

19,3%

Διαφ. Βιομηχανικά

862,7

757,1

105,6

13,9%

Πρώτες Ύλες

614,1

413,4

200,7

48,5%

Ποτά-Καπνά

298,8

254,9

43,9

17,2%

Λίπη-Έλαια

249,6

225,1

24,5

10,9%

Μη ταξινομημένα

154,1

156,8

-2,7

-1,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

9.036,8

7.679,5

1.357,3

17,7%

Σύνολο*

11.949,9

10.042,3

1.907,6

19,0%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Απρίλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Απρ 21

Απρ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

775,1

331,2

443,9

134,0%

Χημικά

522,8

418,5

104,3

24,9%

Τρόφιμα

506,9

406,2

100,7

24,8%

Βιομηχανικά

503,0

369,3

133,7

36,2%

Μηχ/τα-Οχήματα

300,1

217,3

82,8

38,1%

Διάφ. Βιομηχανικά

218,0

115,2

102,8

89,2%

Πρώτες Ύλες

157,3

71,8

85,5

119,1%

Ποτά-Καπνά

85,0

68,6

16,4

23,9%

Λίπη-Έλαια

63,5

36,8

26,7

72,6%

Μη ταξινομημένα

40,4

33,2

7,2

21,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

2.397,0

1.737,0

660,0

38,0%

Σύνολο*

3.172,1

2.068,2

1.103,9

53,4%

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020/2021

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2021, το 54% απεστάλη σε χώρες της Ε.Ε. (27) και το 46% σε Τρίτες Χώρες, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ποσοστά τον Απρίλιο του 2020 ήταν 57,6% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και 42,4% για τις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 64,8% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και σε 35,2% για τις Τρίτες Χώρες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ