Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
x

ΑΝΑΚΕΜ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΜΠΑΖΑ!

Άρθρο του προέδρου και CEO της ΑΝΑΚΕΜ για την αξιοποίηση δευτερογενών υλικών που παράγονται από την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ στην κατασκευή δημόσιων έργων.

Του Ηλία Δημητριάδη*

Η ΑΝΑΚΕΜ, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της και την ηγετική θέση στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές προσκλήσεις των αρμόδιων υπουργείων με οφέλη τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της χώρας μας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Θεωρούμε σημαντικές τις ρυθμίσεις του Ν. 4685/2020 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπου καθιερώθηκε η υποβολή Βεβαίωσης Ανακύκλωσης από κάθε υπόχρεο ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε κατασκευαστικού έργου.   
Επίσης, έγινε δεκτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020 – 2023)», καθώς έχει ενσωματώσει πάγιες προτάσεις μας για τα δευτερογενή υλικά.

Στους στόχους του Σχεδίου περιλαμβάνονται η εκτίμηση του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις και η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και παροχής πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ένας από τους βασικούς τομείς αποτελεί εκείνος των κατασκευών. Προβλέπεται η κατά προτεραιότητα αξιοποίηση δευτερογενών υλικών που παράγονται από την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ στη κατασκευή δημόσιων έργων σε ποσοστά 15%. Το παραπάνω θεωρείται από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο τομέα της ανακύκλωσης, διότι αίρει το αδιέξοδο διάθεσης των προϊόντων των επιχειρήσεων που λειτουργούν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. διαθέτει το πιο πυκνό δίκτυο εξυπηρέτησης, αποτελούμενο από εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανακύκλωσης σε 12 Περιφέρειες και 33 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια όσο και σε συνεργαζόμενες μονάδες, αναμένοντας έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για την επέκταση της σε μία ακόμη Περιφέρεια και άλλες επτά Περιφερειακές Ενότητες. Μετά την εν λόγω επέκταση, η ΑΝΑΚΕΜ θα εξυπηρετεί γεωγραφικά και πληθυσμιακά ποσοστό της τάξης του 80% της ελληνικής επικράτειας.

Την επταετία 2013 - 2019 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε 2.130.000 τόνους ΑΕΚΚ, με μέση ετήσια αύξηση 80%. Το τρέχον έτος 2020 δε, η διαχειριζόμενη ποσότητα αναμένεται να ανέλθει στους 2.000.000 τόνους. Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.:

• Συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

• Υποστηρίζει δημόσιους φορείς και οργανισμούς, για την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση, την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών στην περιοχή ευθύνης τους και για τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τα οποία αναπαράγονται από τα έργα τους.

• Αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων. Παράδειγμα, η καμπάνια «Πού καταλήγουν τα μπάζα; Μπορείς να αλλάξεις την εικόνα!»

• Συμβάλλει στην προαγωγή της έρευνας στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ, συνεργαζόμενη με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

• Παρακολουθεί και καταγράφει τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και συντάσσει απολογισμούς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Επίσης πρέπει να αναφερθούν τόσο η ειδική επάρκεια που έλαβε από τον ΕΟΑΝ για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων, όσο και το βραβείο με το οποίο τιμήθηκε τον Φεβρουάριο 2019 για τη δράση της στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης VerdeTec.

*Ο Ηλίας Δημητριάδης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ