Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020
x

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ MLS

Η προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και ομολόγων της εταιρείας αναστέλλεται μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και ομολογιών της MLS Πληροφορική Α.Ε. προχώρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ