Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Τη γνώμη των φορολογουμένων πολιτών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που ξεκίνησε και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου, επιθυμεί η κυβέρνηση θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποιες οι

Τη γνώμη των φορολογουμένων πολιτών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου, επιθυμεί η κυβέρνηση θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Το πλαίσιο των προτάσεων αφορά σε όλους τους τομείς της φορολογίας: Το εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων, την ακίνητη περιουσία, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση ανοίγει το διάλογο με τους πολίτες και τους εκπροσώπους των κοινωνικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της χώρας μας.

Αναλυτικότερα οι προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών:

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

1) Προτείνεται μια ενιαία, προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα.

- Πώς κρίνετε τα ισχύοντα φορολογικά κλιμάκια, τα αφορολόγητα όρια και τους συντελεστές ανά κλιμάκιο; Ποιες αλλαγές προτείνετε;

2) Προτείνεται η ενίσχυση του μέτρου της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, καταναλωτικών δαπανών βάσει αποδείξεων.

- Πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν κατηγορίες δαπανών προς έκπτωση και ποιες; Ποιες αλλαγές προτείνετε σε σχέση με τα εκπιπτόμενα από το εισόδημα ποσά; Οι εκπτώσεις δαπανών θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ένα μέρος του αφορολογήτου ορίου που ισχύει σήμερα;

3) Προτείνεται η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των μερισμάτων από μετοχές και των διανεμόμενων σε φυσικά πρόσωπα κερδών των επιχειρήσεων και η ένταξή τους στην ενιαία φορολογική κλίμακα ατομικού εισοδήματος.

- Συμφωνείτε με ένα τέτοιο μέτρο; Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν;

4) Προτείνεται η κατάργηση φοροαπαλλαγών ή αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων, όταν δεν επιβάλλονται από λόγους κοινωνικής ευαισθησίας ή αντικειμενικά οικονομικά αίτια.

- Ποιες από τις ισχύουσες φοροαπαλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθούν και με τι συντελεστές; Ποιες κατηγορίες εισοδημάτων πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχίσουν να φορολογούνται αυτοτελώς;

5) Προτείνεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει λογιστικών καταστάσεων των εισοδημάτων όλων των κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών και η κατάργηση των ειδικού τρόπου φορολόγησης που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων.

- Πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από την πρόβλεψη για ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα συνδεδεμένο με συγκεκριμένα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας; Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν με τη γενική εφαρμογή του μέτρου τού λογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων;

6) Προτείνεται η φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών.

- Συμφωνείτε και αν ναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις το μέτρο αυτό θα είναι αποδοτικό και δίκαιο;

 Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

1) Προτείνεται η κατάργηση του ΕΤΑΚ και η αντικατάστασή του με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

- Από ποια αξία και άνω θα πρέπει να αρχίζει η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας; Κρίνετε ότι το μέτρο θα πρέπει να μην εξαιρεί καμία κατηγορία ακινήτων ή ιδιοκτητών; Σε αντίθετη περίπτωση ποιες εξαιρέσεις θα πρέπει να προβλέπονται; Πώς πρέπει να διαμορφωθεί η κλίμακα φορολόγησης;

- Πώς θα πρέπει να φορολογείται η ακίνητη περιουσία που εκμεταλλεύονται οι ιεροί ναοί, οι μονές, τα κοινωφελή ιδρύματα κλπ;

2) Προτείνεται η επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και των γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο.

- Έως ποιο ποσό θα πρέπει να ισχύει το αφορολόγητο; Πώς πρέπει να διαμορφωθεί η κλίμακα φορολόγησης;

3) Ποιους από τους ισχύοντες φόρους στα ακίνητα θεωρείτε άδικους ή αναποτελεσματικούς; Γενικότερα ποιες αλλαγές θα προτείνατε στο σύστημα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας;

4) Προτείνεται η αποτελεσματική φορολόγηση των ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες.

- Ποια μέτρα κρίνετε ότι θα πρέπει να ληφθούν, για να αντιμετωπισθεί η φοροαποφυγή που συντελείται μέσω των offshore ακινήτων;

 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

1) Προτείνεται η διαφοροποίηση των συντελεστών φορολόγησης των διανεμόμενων και των αδιανέμητων κερδών.

- Ποιοι συντελεστές θα πρέπει να ισχύσουν; Ποιες αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού των φορολογητέων κερδών κρίνετε σκόπιμες;

2) Ποιες από τις ισχύουσες φοροαπαλλαγές προς επιχειρήσεις πρέπει να καταργηθούν;

- Ποιες αλλαγές προτείνετε στην εφαρμογή των φοροαπαλλαγών που κρίνετε ότι πρέπει να διατηρηθούν;

3) Προτείνεται η σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η ενσωμάτωση των απαραίτητων διατάξεων στη φορολογία εισοδήματος.

- Ποιες μεταβολές θεωρείτε αναγκαίες ως προς τις διατάξεις που αφορούν στο κύρος των βιβλίων μιας επιχείρησης; Πώς κρίνετε τις κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων;

4) Προτείνεται η επανεξέταση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των ενοικίων των ιερών ναών, μονών, κοινωφελών ιδρυμάτων κλπ.

- Συμφωνείτε ότι τα εισοδήματα αυτά θα πρέπει να φορολογούνται με ειδικό τρόπο; Τι προτείνετε σχετικά;

 Νομοθετικά Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί σειρά μέτρων για τη καλύτερη οργάνωση των φορολογικών ελέγχων που δεν απαιτούν νομοθετικές αλλαγές. Τα μέτρα αυτά βασίζονται κυρίως στους στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων αυξημένου κινδύνου απόκρυψης εισοδημάτων ή μη απόδοσης του ΦΠΑ, στη διασταύρωση στοιχείων με την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, στην αναδιοργάνωση και εντατικοποίηση των ελέγχων της ΥΠΕΕ, στους ελέγχους πόθεν έσχες για τους εφοριακούς, σε συστήματα περιορισμού του λαθρεμπορίου κ.α.

Στη συνέχεια τίθενται προς διαβούλευση μέτρα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. Εάν επιθυμείτε την υποβολή προτάσεων και για τα προαναφερθέντα διοικητικού χαρακτήρα μέτρα, διατυπώστε τις προτάσεις σας στο πεδίο "Ποιες άλλες προτάσεις έχετε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής".

1) Προτείνεται η πληρέστερη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου στη φορολογική δήλωση, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Ποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων πέραν όσων δηλώνονται με την ισχύουσα σήμερα δήλωση (Ε1) πρέπει να περιληφθούν; Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν;

2) Προτείνεται η διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών από μια αξία και άνω, αποκλειστικά με χρέωση / πίστωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ανοικτών στην πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών.

- Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού; Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν; Εφόσον κρίνετε θετικά το μέτρο, ποιες προϋποθέσεις θα βελτίωναν την εφαρμογή του;

3) Προτείνεται η επιβολή επιπλέον φορολογίας στις συναλλαγές με εξωχώριες (off shore) εταιρείες.

- Πώς κρίνετε ένα τέτοιο μέτρο ως προς την αποτελεσματικότητά του για την αποτροπή εικονικών συναλλαγών; Ποια άλλα μέτρα θα βοηθούσαν στην επίτευξη αυτού του στόχου;

4) Προτείνεται η επιβολή νέων ρυθμίσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

- Ποια ειδικότερα μέτρα πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν στον περιορισμό της φοροαποφυγής μέσω ενδοομιλικών συναλλαγών;

5) Επισημαίνεται ότι το προαναφερθέν μέτρο για την επέκταση των εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων ποσών βάσει αποδείξεων αγορών έχει επίσης ως στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

- Ποιες άλλες προτάσεις έχετε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής;

Μείωση διοικητικού κόστους - απλοποίηση διαδικασιών

1) Προτείνεται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όσους χρειάζεται η ηλεκτρονική δήλωση θα μπορεί να υποβάλλεται μέσω των ΚΕΠ ή μέσω λογιστικών / φοροτεχνικών γραφείων.

- Συμφωνείτε με την εφαρμογή αυτού του μέτρου; Αν ναι, ποια συνοδευτικά μέτρα κρίνετε αναγκαία για την απρόσκοπτη εφαρμογή του;

2) Για όσους φορολογούμενους έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες προτείνεται η αποστολή από το Υπουργείο Οικονομικών προσυμπληρωμένης δήλωσης και η απαλλαγή της υποχρέωσης του φορολογούμενου να υποβάλλει δήλωση, εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία της προσυμπληρωμένης δήλωσης.

- Θεωρείτε ότι το μέτρο αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις φορολογούμενων;

3) Προτείνεται η επέκταση των συναλλαγών των πολιτών με τις ΔΟΥ μέσω διαδικτύου, καθώς και η εξυπηρέτησή τους από σημεία εξυπηρέτησης εκτός ΔΟΥ.

- Τι θα προτείνατε για την εξειδίκευση αυτών των μέτρων;

4) Ποια μέτρα θα προτείνατε για την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΔΟΥ, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων;

5) Ποιες άλλες διαδικασίες που προβλέπονται για τη συμμόρφωση προς τη φορολογική νομοθεσία πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να καταργηθούν ή να απλοποιηθούν, χωρίς κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων για το δημόσιο;

Ειδικές Κατηγορίες Φόρων

1) Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη έμφαση σε φόρους που συνδέονται με περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και σε αποκεντρωμένα φορολογικά έσοδα υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Ποιες μεταβολές ή πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν στην Ελλάδα σε σχέση με φόρους για το περιβάλλον;

 - Ποιες μεταβολές ή πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν σε σχέση με τα φορολογικά έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης;

Γενικότερα ποιες προτάσεις ή σχόλια πέραν των ανωτέρω θα θέλατε να υποβάλλετε, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος;A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ