Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022
x

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΕΒΕΘ: ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι έμποροι της πόλης ήταν και παραμένουν στην πρωτοπορία, κάτι που ειδικά στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ετύγχανε αναγνώρισης.

Η Θεσσαλονίκη, από την ίδρυσή της στα χρόνια του Κάσσανδρου, είναι ταυτισμένη με το εμπόριο. Κυρίως λόγω του λιμανιού, το οποίο λόγω της γεωγραφικής του θέσεως εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή στο νότο της βαλκανικής χερσονήσου. Αυτή η πραγματικότητα της γεωγραφίας, συμπληρώθηκε στο πέρασμα των αιώνων με τις επιταγές της ιστορίας, με αποτέλεσμα θετικό για τη Θεσσαλονίκη. Οι έμποροι της πόλης ήταν και παραμένουν στην πρωτοπορία, κάτι που ειδικά στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ετύγχανε αναγνώρισης, τόσο από τους κρατικούς αξιωματούχους, όσο και από τον πολιτικό κόσμο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκδοση «Ένας αιώνας ΕΒΕΘ – Δεσμοί Εμπιστοσύνης» στις 14 Απριλίου 1920, την ώρα που ο ελληνικός στρατός προελαύνει στη Μικρά Ασία, στη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου παρίσταται ο διευθυντής των Εμμέσων Φόρων και Μονοπωλίων του υπουργού Οικονομικών Γ. Κοφινάς, ο οποίος στην τοποθέτησή του δεν φείδεται θετικών χαρακτηρισμών και επαίνων για τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Η γλώσσα έχει σημασία. Συγκεκριμένα σημειώνει: «Καθ' ην ώρα οι εθνικοί αγώνες στεφανούνται θριαμβευτικώς και ενδόξως και τα εθνικά ιδεώδη αιώνων ολόκληρων γίνονται πραγματικότης, η προσοχή όλων ημών στρέφεται εις το έργον της ειρήνης, το οποίον πρέπει να είναι έργο πολιτισμού, προόδου γεωργικής, εμπορικής και βιομηχανικής. Όντως υπήρξε μεγίστη η συμβολή της ιστορικής ταύτης δια τον ελληνισμόν πόλεως της Θεσσαλονίκης είς την πραγμάτωσιν των εθνικών ονείρων. Αναλόγου σπουδαιότητος πρέπει να είναι και η προσπάθεια, ήτις πρέπει να καταβληθή παρά της πόλεως ταύτης και ιδιαίτερα παρά του εμπορικού και βιομηχανικού Συλλόγου αυτής κατά την νέαν ειρηνικήν περίοδον προς επίτευξιν των τελικών σκοπών αυτής. Και η επιτυχία των σκοπών τούτων θα αποτελέση το επιστέγασμα, την συμπλήρωσιν και την παγίωσιν των εθνικών μας θριάμβων.

Εις την προσπάθειαν ταύτην την τόσο μεθοδικήν όσο και διηνεκτή και αέναον προώρισται βεβαίως να πρωτοστατήση η Κυβέρνησις, της οποίας αδιάπτωτος είναι η προσοχή επί παντός ότι αφορά την Θεσσαλονίκην και την πρόοδον αυτής. Αλλ' εις την Κυβερνητικήν πρωτοβουλίαν είπερ τις και άλλος, το Εμπορικόν Επιμελητήριον και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλεως ταύτης δέον να επικουρήσωσι δια των μελετών των, δια των φώτων των, δια της πολυτίμου συμβολής, αδιαλείπτως και κατά πάντα τρόπον προσφερομένης.

Οι αποτελούντες τα δύο τοιαύτα σωματεία είναι παγκοσμίου φήμης έμποροι της Θεσσαλονίκης. Είναι οι άνδρες οι διαπρεπείς, οι πεπροικισμένοι με μόρφωσιν εμπορικήν και βιομηχανικήν και ιδιοφυίαν και τάλαντον εξαιρετικόν και εμπειρίαν ασυνήθη και προπαντός με ζήλον ακατάβλητον και αφοσίωσιν ειλικρινή εις τας ιδέας και εις τα έργα. Είναι ακραιφνείς πατριώται, οι πρωτοστατήσαντες και εργασθέντες εις καιρούς χαλεπούς και σκληρούς και τηρήσαντες πάντοτε υψηλά αμόλυντον και υπερήφανον της Ελληνικήν ψυχήν, την ελληνικήν συνείδησιν.

Αλλά και ανεξαρτήτως φυλής και ανεξαρτήτου θρησκείας, οι Θεσσαλονικείς έμποροι και βιομήχανοι, πάντες αδιακρίτως έχουσιν εποικοδομήσει σήμερον αδιάσειστον πεποίθησιν, αδιατάρακτον συνείδησιν, ότι η Θεσσαλονίκη, εντός των ευρυτάτων κόλπων της Μεγάλης Ελλάδος, υπό το θάλπος και την αιγίδα της Μητρός Πατρίδος, της Ελληνικής, και υπό την φιλελευθέραν και πατρικήν διοίκησίν της είναι προωρισμένη να ευημερήσει και να προσλάβη εις το μέλλον την μεγάλην και ευρύτατην εκείνην πρόοδον και ανάπτυξιν την οποίαν εγγυώνται, όχι μόνο αι υπέροχοι διανοητικαί και ηθικαί δυνάμεις τας οποίας εκπροσωπεί το πλήθος του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου αυτής, αλλά και η εξαλίρετος γεωγραφική θέσις και αι παραδόσεις αυτής...».

Τα συγκινητικά αυτά λόγια δεν εμπόδισαν τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης μα θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν – κυρίως το θέμα του συναλλάγματος και τις δυσχέρειες στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του μέλους του ΔΣ Αλκ. Σαχίνη ότι η διοίκηση του Επιμελητηρίου «διαδηλοί τον θαυμασμόν του εμπορικού κόσμου προς την Κυβέρνησιν των Φιλελευθέρων, δια το επιτελούμενον εθνικόν έργον, εκφράζει δε την πεποίθησιν ότι η παρουσία του κ. Κοφινά εις το Εμπορικόν Επιμελητήριον αποτελεί την ασφαλεστέραν ένδειξιν ότι η Κυβέρνησις, καταπαυόντος του εξωτερικού σάλου, θα επιδείξη την ιδιάζουσαν προς τη Θεσσαλονίκη μέριμναν, χάριν του εμπορικού μέλλοντος της Β΄ πρωτευούσης του Κράτους».

Πού να ήξερε ο άνθρωπος τι θα επακολουθούσε δύο χρόνια μετά. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε «πρωτεύουσα των προσφύγων».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ