Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
x

EUROBANK: ΣΤΑ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2018

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 51,3% στα 294 εκατ. ευρώ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε 848 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της Eurobank αυξήθηκαν κατά 8% το 2018 και διαμορφώθηκαν σε 200 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 51,3% στα 294 εκατ. ευρώ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε 848 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% σε 966 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 9,3% το 2018 σε 680 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,3% σε 1,4 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 16,4% σε 311 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,9% σε 1,8 δισ. ευρώ λόγω χαμηλότερων εσόδων από συναλλακτικές και λοιπές δραστηριότητες.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,7% στον Όμιλο και 3,5% στην Ελλάδα το 2018. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 47,6%.

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν για δεύτερη συνεχή χρονιά αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -920 εκατ. ευρώ το 2018. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 550 μονάδες βάσης έναντι του 2017 σε 37,0%. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2018.

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,2% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 16,7% στο τέλος του 2018. Pro-forma για τη συγχώνευση με τη Grivalia, οι ανωτέρω δείκτες διαμορφώνονται σε 16,2% και 18,7% αντίστοιχα, έναντι δεικτών CET1 OCR 10,25% και CAD OCR 13,75% για το 2019.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 5,2 δισ. ευρώ για τον Όμιλο το 2018. Οι χορηγήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 92,6%, από 109,6% το 2017.

Η Διοίκηση της Eurobank ανέφερε πως το 2019 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την τράπεζα. Όπως ανέφερε, η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού, που είναι σε εξέλιξη, αποτελεί καθοριστικής σημασίας project και αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη Eurobank και να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και πελάτες. Η συγχώνευση με τη Grivalia δημιουργεί μια τράπεζα με τον υψηλότερο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελλάδα, ο δείκτης των NPEs εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 16% το 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021, ενώ ταυτόχρονα η μείωση του κόστους κινδύνου σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα το 2020 αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρά κέρδη ανά μετοχή.

Ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε τα εξής:  «Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 2018 παρέχουν μια σταθερή βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου που έχουμε ανακοινώσει, ώστε να αποκαταστήσουμε όλους τους βασικούς δείκτες της Τράπεζας σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών», δηλώνει ο CEO της τράπεζας.

»H τράπεζα παρουσίασε ισχυρή οργανική κερδοφορία με καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ και με σημαντική συμβολή από τις διεθνείς δραστηριότητες, ενώ ξεπέρασε τους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το απόθεμα των NPE μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2018, με το σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 550 μονάδες βάσης στο 37%, το καλύτερο ποσοστό στον κλάδο. Η επικείμενη νομοθεσία για την πρώτη κατοικία, η οποία θα συγκεράσει τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, μπορεί να επιταχύνει τη θεραπεία των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και να μειώσει τις χρονίζουσες υποθέσεις του Νόμου 3869/2010.

»Τα αποτελέσματα της τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ισχυρά στο σκέλος της ρευστότητας. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων άνω των 5 δισ. ευρώ, που προήλθε κυρίως από την Ελλάδα, μας επέτρεψε να εξαλείψουμε τη χρήση του ELA. Οι χορηγήσεις (εξαιρουμένων διαγραφών και πωλήσεων) ενισχύθηκαν το 2018, λόγω αυξημένης ζήτησης επιχειρηματικών δανείων.

H σταθερή κερδοφορία, η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων αποδεικνύουν ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει τη δυναμική να αποδώσει περαιτέρω καθώς η ελληνική οικονομία, η βασική μας αγορά, δείχνει σημάδια διατηρήσιμης ανάπτυξης και η πρόσβαση στις αγορές αποκαθίσταται, όπως επιβεβαιώθηκε και από την επιτυχή έκδοση του 10ετούς ομολόγου, την πρώτη μετά από εννέα χρόνια.

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως ανακοινώθηκαν την 26η Νοεμβρίου 2018, αποτελούν την κορυφαία μας προτεραιότητα για το τρέχον έτος. Το σχέδιο μετασχηματισμού έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης, με τη συγχώνευση με τη Grivalia να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 σχεδιάζουμε πρώτον να ολοκληρώσουμε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ για την οποία υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, δεύτερον να λάβουμε δεσμευτικές προσφορές για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην FPS, τη θυγατρική μας εταιρεία διαχείρισης δανείων και τρίτον την τιτλοποίηση δανείων ύψους 7,5 δισ. ευρώ.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της τράπεζας και του ρυθμού εκτέλεσης του σχεδιασμού, είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε να υλοποιήσουμε πλήρως το πλάνο μας στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει, μέχρι το τέλος του έτους.»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ