Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
x

GDPR: Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη της Koumentakis and Associates Law Firm για τη χρήση συστημάτων οπτικής καταγραφής στους χώρους εργασίας

του Σταύρου Κουμεντάκη*

Η οπτική καταγραφή είναι παρούσα στις σύγχρονες κοινωνίες για την προστασία προσώπων και αγαθών. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει (και) τη συγκεκριμένη ανάγκη. Αλλού χρησιμοποιείται (και) ως δικαιολογία.

Εύλογα κάποιος θα αναρωτηθεί «και οι νομοταγείς τί, άραγε, έχουν να φοβηθούν;». Ανοίγει, με το ερώτημα αυτό, μια μεγάλη συζήτηση περί ατομικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η επιχειρηματολογία, εκατέρωθεν, σοβαρή.

Στη σύγχρονη επιχείρηση, η ανάγκη για προστασία προσώπων και αγαθών είναι και παρούσα αλλά και περισσότερο έντονη. Και τούτο γιατί καταλαμβάνει τα «δικά μας» πρόσωπα και τα «δικά μας» αγαθά.

Συνεκτιμωμένων και των συγκεκριμένων προβληματισμών, η χρήση συστημάτων οπτικής καταγραφής ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιμέρους παραμέτροι των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αφορούν τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν. Βεβαίως και τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην εμβέλειά τους.

Οι ρυθμίσεις του πρόσφατου ν. 4624/2019 για την οπτική καταγραφή και οι κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υφίστατο υποχρέωση ενσωμάτωσης των ρυθμίσεων του ενωσιακού στα εθνικά δίκαια έως τις 6.5.2018. Καθώς οι Έλληνες (και οι Ισπανοί) αδιαφορήσαμε, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την επιβολή σημαντικών κυρώσεων.

Υπό την πίεση των επαπειλούμενων κυρώσεων, ψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοθέτημα που καταλαμβάνει και το θέμα της οπτικής καταγραφής, μέσω κλειστού κυκλώματος, στους χώρους εργασίας.

Από τη διατύπωση των σχετικών διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα συμπεράσματα:

(α) Η χρήση κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής μέσα σε χώρους εργασίας είναι επιτρεπτή (αποκλειστικά) εάν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών- όχι όμως και για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων.
(β) Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται εγγράφως για τη διενεργούμενη οπτική καταγραφή μέσα στους χώρους εργασίας.
(γ) Στην έννοια των εργαζομένων εντάσσονται όλοι οι, με οποιαδήποτε νομική βάση, απασχολούμενοι στην επιχείρηση-ακόμα και όσοι κατά το παρελθόν απασχολήθηκαν.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με τη χρήση  κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής σε χώρους εργασίας. Με σχετικά πρόσφατες αποφάσεις της (οι οποίες επέβαλαν σημαντικές κυρώσεις) έχει παράσχει τις κατευθύνσεις για την ορθή και σύννομη λειτουργία τέτοιων συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό αποδέχεται πως «τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». Επίσης πως «Βασική προϋπόθεση ...για τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ...να είναι αναγκαία ...για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα...».

Τέλος πως «...το σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις...».

Εν κατακλείδι

Αναγνωρίζεται ήδη ως επιτρεπτή, υπό προϋποθέσεις, η παρακολούθηση και οπτική καταγραφή (και) εντός των χώρων εργασίας.

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση λειτουργεί προστατευτικά για τις επιχειρήσεις, ιδίως όμως για τους εργαζόμενους. Αντίστοιχα και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την αποφυγή των προβλεπόμενων (ιδιαίτερα) επαχθών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, παρουσιάζεται ως επιβεβλημένη η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιταγές του νόμου και τις κατευθύνσεις της Αρχής.

Σήμερα.

*Σταύρος Κουμεντάκης
Senior Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε αναλυτική μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ