Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
x

ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ ΤΙΤΛΟΙ (ΚΑΙ) ΩΣ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

Τα δικαιώματα επί των τίτλων είναι δυνατό να διατίθενται μόνο στο σύνολό τους-με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία και το ενέχυρο.

του Σταύρου Κουμεντάκη*

Προφανής, όσο και αναγκαία, προϋπόθεση για την επίτευξη του (εταιρικού) σκοπού της ΑΕ, αποτελεί η χρηματοδότησή της. Κι όταν ανέφικτη παρουσιάζεται η αυτοχρηματοδότησή της-μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και των αποθεματικών της, ασφαλή εναλλακτική συνιστά η εξωτερική χρηματοδότησή της. Μεταξύ των πηγών της τελευταίας, πέραν της πλέον προφανούς και συνήθους (:τραπεζικός δανεισμός), η έκδοση τίτλων. Περί αυτών, ως πρόγευση, το παρόν. Αναλυτικότερα, για τους επιμέρους τίτλους και δυνατότητες, επόμενη αρθρογραφία μας.

Είδη Εκδιδόμενων Τίτλων

Η ΑΕ δικαιούται να προβεί στην έκδοση συγκεκριμένων τίτλων. Ο σχετικός κατάλογος είναι, καταρχήν, περιοριστικός. Συγκεκριμένα:

Μετοχές

Ως μετοχή νοείται, κατ’ αρχάς, ένα τμήμα/μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τελευταίο (:μετοχικό κεφάλαιο) της ΑΕ, διαιρείται σε ισότιμα, τέτοια, μερίδια. Ως μετοχή νοείται, επίσης, το μετοχικό δικαίωμα, η μετοχική, δηλ., σχέση. Νοείται, επιπρόσθετα, και ο τίτλος-το αξιόγραφο, δηλ., στο οποίο ενσωματώνεται το μετοχικό δικαίωμα, εφόσον η ΑΕ εκδίδει μετοχές.

Ομολογίες

Σε ομολογίες (ονομαστικές ή ανώνυμες) διαιρείται το ομολογιακό δάνειο, το οποίο εκδίδεται από την ΑΕ.

Τίτλοι Κτήσεις Μετοχών (Warrants)

Παρέχουν το δικαίωμα στους δικαιούχους τους να αποκτήσουν, με μόνη τη δική τους δήλωση, μετοχές της εκδότριας έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος.

Ιδρυτικοί Τίτλοι

Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι χορηγούνται σε ιδρυτές της ΑΕ, ως ανταμοιβή για υπηρεσίες που προσέφεραν κατά τη σύστασή της. Οι εξαιρετικοί, αντίθετα, συνιστούν αντάλλαγμα για την παραχώρηση προς την εταιρία, κατά τη σύστασή της ή τη λειτουργία της, συγκεκριμένων αντικειμένων (όχι χρημάτων).

Άλλοι(;)Τίτλοι

Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στην ΑΕ να εκδώσει, εκτός από τους παραπάνω, και άλλους τίτλους-που τυχόν προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Οι εν λόγω τίτλοι είναι δυνατό να οδηγούν σε μορφώματα (:υβρίδια), που συνδυάζουν χαρακτηριστικά περισσοτέρων.

Δυνατότητα Έκδοσης Περισσότερων Κατηγοριών Τίτλων

Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στην ΑΕ να εκδίδει τίτλους επιμέρους κατηγοριών (ενδ.: προνομιούχες και εξαγοράσιμες μετοχές. Ίδιου «τύπου» μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε περισσότερες κατηγορίες. Κι οι τελευταίες να εκδίδονται σε διαφορετικές σειρές.

Δυνατότητα Σύνδεσης Περισσότερων Τίτλων

Είναι, κατά το νόμο, δυνατή η σύνδεση περισσότερων ειδών ή κατηγοριών τίτλων. Μπορεί, ενδεικτικά, να προβλεφθεί η από κοινού, μόνον, μεταβίβαση ή επιβάρυνσή τους, Επίσης: ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας προϋποθέτει την ταυτόχρονη κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.

Η (Μη;) Δυνατότητα Χωριστής Διάθεσης Δικαιωμάτων Τίτλων

Τα δικαιώματα επί των τίτλων είναι δυνατό να διατίθενται μόνο στο σύνολό τους-με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία. Είναι επιτρεπτή, επίσης, η χωριστή μεταβίβαση απαιτήσεων απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων. Όχι όμως και του δικαιώματος ψήφου.

Η ΑΕ είναι δυνατό να προβεί στην έκδοση περισσότερων κατηγοριών τίτλων (ή/και υβριδίων τους-με χαρακτηριστικά περισσοτέρων), αξιοποιώντας τις ευχέρειες που της παρέχει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση: οι ευχέρειες που παρέχει ο νόμος για τις ΑΕ είναι πολλαπλές και αξιοποιήσιμες προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης του εταιρικού συμφέροντος και των επιμέρους (χρηματοδοτικών και λοιπών) αναγκών της. Εναπόκειται σ’ εκείνες (τις ΑΕ) και τους συμβούλους τους η επιλογή των βέλτιστων˙ επίσης: ο (βέλτιστος) σχεδιασμός τους.

Περί αυτών, όμως, σε επόμενη αρθρογραφία μας.


Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm


Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ