Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021
x

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Το πρόγραμμα θα ωφελήσει τις ΜΜΕ του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα και αξιοποιεί τη μέθοδο της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Σε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα για την «γαλάζια οικονομία» θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Η συμμετοχή αυτή είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά έργα, που επιτυγχάνει το Γραφείο Βρυξελλών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η εκπρόσωπός του, μέσω της συμμετοχής της σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, που αφορούσε στη γαλάζια οικονομία προχώρησε σε επαφές με διάφορους φορείς που εμπλέκονται με το θέμα και ενημερώθηκε για την πρόθεση υποβολής σχετικής πρότασης στο πρόγραμμα MED.

Αφού έγινε ανάλυση των ωφελειών που θα προκύψουν τόσο για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και την ίδια την Περιφέρεια ως οργανισμού από τη συμμετοχή της σε μία τέτοια πρωτοβουλία για την γαλάζια ανάπτυξη συντόνισε την συμμετοχή της Περιφέρειας στην πρόταση «Blue Crowdfunding».

Το έργο «Blue Crowdfunding» στοχεύει να βελτιώσει τις δεξιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης - οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου ενισχύοντας την καινοτομία, μέσω της χρήσης της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα επιδιώκει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης και να αναπτύξει την επιχειρησιακή ικανότητα των Περιφερειών στη χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Η Περιφέρεια θα συμμετέχει στο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014 – 2020», με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης».

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση: «Η 'Γαλάζια Ανάπτυξη' είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλη δυναμική για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αποτελεί τη συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου δεν έχουν αναπτυχθεί όπως σε άλλες περιοχές της Ευρώπης(π.χ. Βόρεια Ευρώπη) επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό αρνητικά τη δυνατότητα πρόσβασης των καινοτόμων λύσεων στην αγορά. Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τους βασικούς λόγους για την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. στην περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων για την καινοτομία στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας/ανάπτυξης. Η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανάπτυξης μιας καινοτόμου ιδέας μέσω της έρευνας και της πρόσβασής της στην αγορά ως εμπορικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο μοχλό για την εμπορική δοκιμαστική υλοποίηση (testing) των καινοτόμων λύσεων στην αγορά μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για κρατικές χρηματοδοτήσεις ή δάνεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το πόσο της συμμετοχική χρηματοδότησης ανέρχεται σε περισσότερα από 30 δισ. ευρώ ετησίως ενώ το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 300 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το έτος 2025».

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα γενικότερα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ειδικότερα θα συμβάλει στην ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος την παρούσα στιγμή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του επαρκώς λόγω και της αδυναμίας των κλασικών τρόπων χρηματοδότησης, όπως μέσω του τραπεζικού συστήματος να τον εξυπηρετήσουν. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω και του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει αναλάβει τον ρόλο της υποστήριξης των επιχειρήσεων ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προγράμματα ενημέρωσης για δυνατότητες χρηματοδότησης τους οπότε το συγκεκριμένο έργο θα προσθέσει ένα ακόμα εργαλείο στην συγκεκριμένη προσπάθεια, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Αθηνά Αηδονά.

Το έργο στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες των ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας, επικεντρώνοντας τις δράσεις του στη χρήση των εργαλείων της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Επίσης, να δημιουργήσει ένα διεθνικό συνεργατικό σχηματισμό (cluster)με αναπτυγμένες υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης, να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης απευθυνόμενα σε οργανισμούς που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και να υποστηρίξει την υιοθέτηση νέων πολιτικών που θα αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμετοχικής χρηματοδότησης στις Περιφέρειες.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η στήριξη της καινοτομίας κατά κύριο λόγο μέσω πόρων που προέρχονται από τη συμμετοχική χρηματοδότηση ενισχύοντας την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση γεγονός που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν καλύτερες (ποιοτικά και εμπορικά), περισσότερες και πιο ανταγωνιστικές καινοτόμες λύσεις.

Το έργο «Blue Crowdfunding» είναι δομημένο σε πέντε πακέτα εργασίας:

1.Διαχείριση Έργου.

2.Επικοινωνία και Διάχυση.

3.Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing): Στόχος είναι αρχικά να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία. Στη συνέχεια το έργο θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στις Περιφέρειες της Μεσογείου που συμμετέχουν στο έργο, τα οποία θα απευθύνονται στις ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της συμμετοχικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Παράλληλα θα αναπτυχθούν επικοινωνιακές καμπάνιες με αναφορά στη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία και θα επιχειρηθεί η αναγνώριση και η συγκεκριμενοποίηση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την επιτυχία των δράσεων αυτών.

4.Μεταφορά τεχνογνωσίας.

5.Κεφαλαιοποίηση.

Η πράξη θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο του 2022.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 13 φορείς από τη Σλοβενία, την Ελλάδα (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών Επιμελητηρίων της ΕΕ στη Χίο, Crowdpolicy στην Αθήνα), την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Αλβανία, την Ιταλία και την Κροατία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.716.690 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 211.760 ευρώ.

Προβλέπεται μια συνάντηση των εταίρων του έργου στη Θεσσαλονίκη, παραγωγή video clip και εργαλειοθήκης προωθητικών ενεργειών με τις δράσεις του έργου σε τοπικό επίπεδο, προετοιμασία και ανάπτυξη των βασικών πολιτικών για την ενίσχυση της συμμετοχικής χρηματοδότησης, με εργαστήρια με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων καθώς και εργαστήρια συμμετοχικής δημιουργίας (co-creation), βελτίωση του ποσοστού αποδοχής και υιοθέτησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης, με συνέδρια και εργαστήρια και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ένα συνεργατικό σχηματισμό (cluster) για τη συμμετοχική χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία. Ο συνεργατικός αυτός σχηματισμός θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη συνεργατική χρηματοδότηση και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σεβίλλης διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητα της πράξης μετά το πέρας του έργου. Ο συνεργατικός αυτός σχηματισμός θα αναλάβει το σύστημα κατάρτισης του οικοσυστήματος και των εκπαιδευτών που θα αναπτυχθεί - διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της πράξης.

Η γαλάζια οικονομία στοχεύει στην καταστροφή του περιβάλλοντος υπέρ του κέρδους των εφοπλιστών, είπε η επικεφαλής της Ανυπότακτης Δημοκρατικής Οικονομίας, Δέσποινα Χαραλαμπίδου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ