Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
x

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 42,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Για το 2018, η Διοίκηση διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό, ήτοι το 50% του μερίσματος που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος.

Με καθαρά κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 83,4% σε ετήσια βάση, έκλεισε το 2018 για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ σε επίπεδο ανά μετοχή τα κέρδη ανήλθαν στα 0,201 ευρώ.

Για το 2018, η Διοίκηση διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό, ήτοι το 50% του μερίσματος που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,03161 ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα το 2019 βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Επιπλέον, η Διοίκηση έχει προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως μέρισμα μέσα στο έτος, ως προμέρισμα. Για τη χρήση του 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 244 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα Χρηματοοικονομικά ‘Έσοδα ανήλθαν στις 156 χιλιάδες ευρώ, αντισταθμίζοντας μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα 4,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%.


 
Όσον αφορά τα μεγέθη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, τα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 183 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 178,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοτας αύξηση 154% σε ετήσια βάση

Οι Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες, κατέγραψαν μείωση 73,1% των σε ετήσια βάση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ