Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
x

KLEEMANN: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 30 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κleemann Hellas αποφάσισε την έκδοση ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού 30 εκατ ευρώ.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κleemann Hellas αποφάσισε την έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων με ανώτατο ποσό τα 30.000.000 ευρώ, ενώ για μία διετία οι μέτοχοι παρέχουν εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν 2190/1920.

Η γενική συνέλευση, με απαρτία 73,21%, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις εταιρείας και ομίλου για τη χρήση 2015. Απάλλαξε τα μέλη του δ.σ. και τον Ελεκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση κατά το 2015.

Επίσης, ενέκρινε τις αμοιβές του δ.σ. για τη χρήση 01/01-31/12/2015 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών για την χρήση του 2016.

Τέλος, ενέκρινε την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016).

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ