Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
x

LAMDA DEVELOPMENT: ΚΑΛΥΨΗ 1,1 ΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΚ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ 650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 1,1 φορές περίπου, καθώς η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 105.737.572 μετοχές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που πραγματοποιήθηκε από τις 02/12/2019 έως και τις 16/12/2019 και οδήγησε στην άντληση 650.000.098 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ καλύφθηκε κατά 1,1 φορές περίπου, καθώς η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 105.737.572 μετοχές. Ποσοστό 99,14% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού 644.415.560,90 ευρώ που αντιστοιχεί σε 96.181.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 0,86% με την καταβολή συνολικού ποσού 5.584.537,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε 833.513 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν (σύμφωνα και με την απόφαση του ως άνω Δ.Σ. της 21.11.2019) αναλογικά με βάση τον αριθμό των 9.556.145 αδιάθετων νέων μετοχών που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.

Δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ να ανέλθει σε 100% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 650.000.098 ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω, αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 29.104.482 ευρώ με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και ποσό  620.895.616 ευρώ πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 53.021.014,50 ευρώ διαιρούμενο σε 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ