Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021
x

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ SMALL BUSINESS ACT - Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα.

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη*

Αν κάποιος, παρασυρμένος από τον χαρακτηρισμό (:Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), θεωρήσει πως αντίστοιχη είναι και η σημασία τους στην ευρωπαϊκή οικονομία «πλανάται πλάνην οικτράν». Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάρτιος 2020) μοιάζουν αποκαλυπτικά. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περί τα 25 εκ. Καλύπτουν δύο στις τρεις θέσεις απασχόλησης. Δημιουργούν το 50% του (συνολικού) ΑΕΠ της. Και, επιπρόσθετα, το 50% από αυτές αναλαμβάνουν δραστηριότητες καινοτομίας.

Τα στοιχεία για τη χώρα μας μοιάζουν συγκλονιστικά: Οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανέρχονται (:2019) σε 821.209 (έναντι του συνόλου των 821.540-μόνον 331 χαρακτηρίζονται Μεγάλες). Αντιπροσωπεύουν το 63,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Καλύπτουν μερίδιο απασχόλησης 87,9%.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (στο εξής: ΜΜΕ) μπορεί να είναι οικογενειακές. Μπορεί και όχι. Για τη σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ελληνική (και όχι μόνον) οικονομία αναφερθήκαμε σε προηγούμενη αρθρογραφία μας.

Ας εστιάσουμε στο παρόν άρθρο στις Μικρομεσαίες.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι ...άλλες.

Σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, οι οντότητες διακρίνονται σε: (α) Πολύ Μικρές, (β) Μικρές, (γ) Μεσαίες και (δ) Μεγάλες Οντότητες.

Μεγάλες Οντότητες είναι εκείνες που «υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα».

Όλες οι υπόλοιπες Οντότητες (δηλ. η συντριπτική πλειονότητά τους) εντάσσονται στην κατηγορία των ΜΜΕ.

Η «Small Business Act» (SBA) για την Ευρώπη (2008)

Η σημασία των ΜΜΕ για την Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητη. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγκαιρα διαπίστωσε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την καλύτερη προσαρμογή της ενιαίας αγοράς στις ανάγκες των ΜΜΕ. Υπέβαλε, στο πλαίσιο αυτό, την «Small Business Act» (στο εξής: SBA) για την Ευρώπη (2008).

Ως σκοπός της πρωτοβουλίας προσδιορίστηκε:

(α) η βελτίωση της συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον αφορά την επιχειρηματικότητα,
(β) η οριστική καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τη χάραξη πολιτικής και
(γ) η προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ και η αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

Η Επιτροπή προχώρησε στην υποβολή μέτρων-συστάσεων για την υλοποίηση του εγχειρήματος της ανάπτυξης των ΜΜΕ.

Oι επιδόσεις της χώρας μας στις δέκα αρχές πολιτικής της Small Business Act

Οι ΜΜΕ έχουν την εισαγωγικώς αναφερθείσα-καθοριστική σημασία για την ελληνική οικονομία. Οι επιδόσεις, εντούτοις, της χώρας μας όσον αφορά τις αρχές της Small Business Act είναι για το 2019, σχεδόν συνολικά, απογοητευτικές.

Η χώρα μας, δυστυχώς, παρουσιάζει μια από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην ΕΕ, ως προς την υλοποίηση των αρχών: (α) της δεύτερης ευκαιρίας, (β) την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, (γ) την μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες και (δ) τη διεθνοποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έγκαιρα διαγνώσει τη σημασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Έχει καθορίσει τις αρχές στο πλαίσιο των οποίων τόσο η ίδια όσο και τα κράτη μέλη οφείλουν να κινούνται.

Οι σχετικές ενέργειες της χώρας μας μοιάζουν, ακόμα, φτωχές. Σαφώς υπολείπονται των λοιπών κρατών μελών και της προόδου εκείνων.
Εναπόκειται στην Πολιτεία να πράξει τα δέοντα.

Στους Φορείς των ΜΜΕ εναπόκειται να προβαίνουν στις σχετικές υπομνήσεις.
Και να ασκούν τη δέουσα πίεση.-

*Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή εδώ

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ