Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020
x

ΟΑΣΘ: ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι ένας μήνας, ξεκινώντας από αύριο - Οι τρεις περιπτώσεις προαίρεσης που προβλέπονται

Ανέβηκε σήμερα το μεσημέρι, όπως είχε προαναγγελθεί ήδη από την Παρασκευή, στη Διαύγεια του ΟΑΣΘ η προκήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για τη μίσθωση 180 μεταχειρισμένων λεωφορείων. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι ένας μήνας, ξεκινώντας από αύριο 26.05.2020, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 26.06.2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων από τον ΟΑΣΘ. Η εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 16.000.000 €.

Στη διακήρυξη προβλέπονται τρεις περιπτώσεις προαίρεσης, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε ξεχωριστά η κάθε μια είτε ανά ζεύγη, είτε και οι τρεις συγχρόνως. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Αύξηση του αριθμού των μισθωμένων λεωφορείων έως και δυόμισι φορές του ελάχιστου αριθμού (180 λεωφορεία), δηλαδή μέχρι 450 λεωφορεία.
2. Χρονική επέκταση της σύμβασης για δεκαπέντε επιπλέον μήνες και
3. Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης μέχρι επιπλέον 50% του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή έως του ποσού των περίπου 24 εκατ. ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 324.000 €.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης το 50% των 180 λεωφορείων θα πρέπει να παραδοθούν σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και άλλα 90 οχήματα εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή είχε ανέβει στη Διαύγεια απόφαση για τη “Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου ∆ικαιολογητικών και Αξιολόγησης Προσφορών ∆ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών µε τίτλο 'Μίσθωση Ντιζελοκίνητων Αρθρωτών (µε ρυµουλκό) και Κανονικών (διαξονικών) Λεωφορείων από τον Ο.Α.Σ.Θ.', προϋπολογιστικού κόστους 16.200.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.”.

Την επιτροπή αποτελούν οι: Γεώργιος Ζαρίφης, ως πρόεδρος, µε αναπληρώτρια την Χρυσούλα ∆ούκα, ο Ιωάννης Σαββίδης, ως μέλος µε αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παπαβασιλείου και ο Συµεών Παπαδόπουλος, επίσης ως μέλος µε αναπληρωτή τον Χρήστο Χατζηγεωργίου. Έργο της Επιτροπής είναι “η αποσφράγιση, η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και η υποβολή της εισήγησής τους µε σχετικό πρακτικό, σύµφωνα µε τους όρους του εν θέµατι διαγωνισµού, την κείµενη νοµοθεσία και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) ως ισχύει”.

Διαβάστε τη διακήρυξη ΕΔΩ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ