Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ

Τι προβλέπει η προγραμματική σύμβαση για τη δωρεά των 50 λεωφορείων από τη Λειψία. Ποιες οι υποχρεώσεις του δήμου, ποιες του ΟΑΣΘ

Προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΣΘ συνάπτει ο δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει στην παραχώρηση των πενήντα λεωφορείων, όταν και εφόσον καταφέρει να τα προμηθευτεί από τον αδελφοποιημένο δήμο της Λειψίας. Το θέμα συζητείται στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία γίνεται τη Δευτέρα και πάλι με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Στο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους θα γίνει η παραχώρηση των πενήντα οχημάτων.

Στο προοίμιο της 11σελιδης προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει έντεκα άρθρα αναφέρεται ότι “ο ΟΑΣΘ διαθέτει την εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό για τον τεχνικό έλεγχο και την επιλογή των κατάλληλων λεωφορείων, ώστε να ενταχθούν άμεσα στην διεξαγωγή της αστικής συγκοινωνίας. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός έχει την ικανότητα να διασφαλίσει την συντήρηση, την ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των λεωφορείων που θα διατεθούν από τον Δήμο”.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η παραχώρηση της χρήσης στον ΟΑΣΘ από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, λεωφορείων αστικού τύπου (καθώς και τυχόν ανταλλακτικών) που ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, αποκλειστικά στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Καλώς βρήκε τα λεωφορεία στη Λειψία ο δήμος, κακώς όμως τα πληρώνει

Η απάντηση Ζέρβα στην κριτική για την αγορά των 50 λεωφορείων

Συζήτηση στο δ.σ. του ΟΑΣΘ

Το θέμα των λεωφορείων της Λειψίας πρόκειται να απασχολήσει και το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΘ το οποίο συγκαλείται επίσης την προσεχή Δευτέρα. Πέρα από τα διαδικαστικά τα οποία αφορούν τη δωρεά τον λεωφορείων από τον δήμο, τον Οργανισμό απασχολεί πρωτίστως η καταλληλότητά τους, το εάν δηλαδή, είναι κατάλληλα για να ενισχύσουν τον στόλο του ΟΑΣΘ.

Μιλώντας στη Voria.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Γιώργος Σκόδρας είπε πως τις προηγούμενες ημέρες έγινε μια τηλεδιάσκεψη με τους ιθύνοντες του δήμου της Λειψίας αλλά θα απαιτηθεί να σταλεί αντιπροσωπεία τεχνικών του ΟΑΣΘ στη γερμανική πόλη προκειμένου να ελέγξει από κοντά τα διαθέσιμα οχήματα για να διαπιστώσει εάν είναι όντως κατάλληλα καθώς και σε ποια κατάσταση βρίσκονται.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του συνδικάτου των εργαζομένων Δημήτρης Τσερμενίδης εξήγησε πως “εάν τα λεωφορεία έχουν δύο πόρτες, αντί τριών, όπως ακούω, τότε δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν γραμμές εντός της Θεσσαλονίκης. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ τα οποία αποσύρθηκαν από περιαστικές γραμμές, μετά την είσοδο των ΚΤΕΛ και τα οποία διαθέτουν επίσης δύο πόρτες. Αυτά δεν κάνουν για μέσα στην πόλη”.

Οι υποχρεώσεις του δήμου

Οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο δήμος μέσω της προγραμματικής σύμβασης είναι οι εξής:

1. Να καλύψει το κόστος αγοράς των λεωφορείων από ίδιους πόρους.
2. Να διαθέσει όσα λεωφορεία προμηθευτεί στον Οργανισμό για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
3. Να διαθέσει στον Οργανισμό όσα ανταλλακτικά, τυχόν συνοδεύουν τα λεωφορεία κατά την αγορά τους.
4. Να ορίσει το προσωπικό που θα συμμετάσχει από κοινού με στελέχη του «Οργανισμού» σε Ομάδα Έργου που θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τα διαθέσιμα λεωφορεία και θα προχωρήσει στην επιλογή των καταλληλότερων για αγορά.
5. Να ορίσει το προσωπικό που θα συμμετάσχει από κοινού με στελέχη του «Οργανισμού» σε Ομάδα Έργου που θα παρακολουθεί την ομαλή ένταξη και αποδοτική λειτουργία των λεωφορείων στον στόλο του Οργανισμού.
6. Να συγκροτήσει την προβλεπόμενη από τον Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 11β) Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής.

Οι υποχρεώσεις του ΟΑΣΘ

Από την πλευρά του ο ΟΑΣΘ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

1. Να ορίσει το προσωπικό που θα συμμετάσχει από κοινού με στελέχη του «Δήμου» σε Ομάδα Έργου που θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τεχνικά, τα διαθέσιμα λεωφορεία και θα προχωρήσει στην επιλογή των καταλληλότερων για αγορά.
2. Να συγκροτήσει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από στελέχη που διαθέτουν σχετική εμπειρία, για τον από κοινού με τον Δήμο τεχνικό έλεγχο και την επιλογή των λεωφορείων προς αγορά από τον Δήμο.
3. Να καλύπτει από ίδιους πόρους όλα τα κόστη που απορρέουν από την χρήση των λεωφορείων που παραχωρεί ο Δήμος στον Οργανισμό ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά κλπ.).
4. Να μεριμνά για την έντεχνη και κατάλληλη συντήρηση των λεωφορείων, με ειδική σύμβαση με κατάλληλο εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών συντήρησης.
5. Να μεριμνά για την ασφάλιση των λεωφορείων (όπως απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ.) από το ασφαλιστικό κεφάλαιο του Οργανισμού.
6. Να εγκαταστήσει στα λεωφορεία τα απαιτούμενα ακυρωτικά και εκδοτικά μηχανήματα, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό τηλεματικής, όπως και κάθε άλλο εξοπλισμό απαιτείται.
7. Να ορίσει το προσωπικό που θα συμμετάσχει από κοινού με στελέχη του «Δήμου» σε Ομάδα Έργου που θα παρακολουθεί την ομαλή ένταξη και αποδοτική λειτουργία των λεωφορείων στον στόλο του Οργανισμού.
8. Να ορίσει στελέχη του τα οποία θα συμμετάσχουν ή θα παρέχουν υποστήριξη στην αναφερόμενη στο σημείο 3.1.6 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
9. Να συντάξει τμηματικές απολογιστικές εκθέσεις προόδου του έργου που θα υποβληθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
10. Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με εχεμύθεια και να διατυπώνει τις απόψεις του έγκαιρα και γραπτά με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

Τι πληρώνει ο καθένας

Όλες οι δαπάνες για την αγορά, μεταφορά, προσαρμογή, ταξινόμηση και τεχνικό έλεγχο των λεωφορείων θα βαρύνουν τον Δήμο. Το ύψος των δαπανών αυτών, δεν μπορεί να προσδιοριστεί προϋπολογιστικά.
Αντίστοιχα, όλες οι δαπάνες για την συντήρηση, την καλή λειτουργία και την διατήρηση των λεωφορείων στην κατάσταση που παραδόθηκαν (από τον Δήμο στον Οργανισμό) βαρύνουν αποκλειστικά τον Οργανισμό. Το ύψος των δαπανών αυτών, δεν μπορεί να προσδιοριστεί προϋπολογιστικά.

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και έχει συνολική διάρκεια 32 μήνες, μέχρι 31.12.2022 και μπορεί να παραταθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ