Σάββατο 6 Μαρτίου 2021
x

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων του δήμου, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

Να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο έργο «Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» καλεί τους ανέργουε (με κάρτα ανεργίας εν ισχύ) κατοίκους του οικισμού Αγίου Νεκταρίου (Δενδροπόταμος) ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι εκπαίδευσης:

Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας

για 20 άτομα, διάρκειας 200 ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων

για 28 άτομα, διάρκειας 100 ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στόχος της πράξης είναι είναι:

• Η Ενίσχυση των δεξιοτήτων της ομάδας στόχου
• Η Βελτίωση της απασχολησιμότητας της ομάδας στόχου και η ενθάρρυνση τους στη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας
• Η Βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της κοινωνικοποίησης της ομάδας στόχου στις ανάγκες της αγοράς εργασίας  
• Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αναφορικά με την καθημερινότητα τους και τις συναλλαγές τους με υπηρεσίες και φορείς
• Ο περιορισμός του αναλφαβητισμού συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού που εντείνουν το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ θα πρέπει να είναι:

• Κάτοικοι του οικισμού Αγίου Νεκταρίου (Δενδροπόταμος) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης
• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία και πιστοποίηση) έως την ολοκλήρωσή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

Για το Πρόγραμμα Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας:

• Ηλικία 35-60 ετών
• Δεν έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση
• Δεν είναι μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές
• Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης την τελευταία διετία

Για το  Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων δικαίωμα συμμετοχής:

• Ηλικία 18-35 ετών
• Δεν είναι μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές
• Δε διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
• Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης την τελευταία διετία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής να επισκεφθούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παράρτημα Ρομά, από τις 28/5/2020 έως τις 4/6/2020, ώρες 8:00 - 14:00, για την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 771 607

Αρμόδιo Πρόσωπo: Βασιλική Βατάλη, Παιδαγωγός Κέντρου Κοινότητας

Οι συμμετέχοντες/ουσες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (μείον τις νόμιμες κρατήσεις) με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία της πιστοποίησης.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου (απουσίες μέχρι 10% των συνολικών ωρών ή 20% για τις εξαιρετικές περιπτώσεις), η αμοιβή των καταρτιζόμενων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS 5036184)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (κάρτα ανεργίας, αποδεικτικό ανανέωσης & τρέχουσα βεβαίωση ανεργίας)
4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας για το φορολογικό έτος  2018
5. Τίτλος σπουδών (εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει)
6. Α) Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του (άρθρο 8 Ν.1599/1986) που θα απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ και στην οποία ο/η υποψήφιος/α για το γνωστικό αντικείμενο Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας θα δηλώνει ότι: α) Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής μου είναι αληθή, β) Είμαι κάτοικος του οικισμού Αγίου Νεκταρίου (Δενδροπόταμος) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, γ) Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια, δ) Δεν παρακολουθώ ή / και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής, ε) Δεν έχω ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
7. Β) Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) που θα απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ και στην οποία ο/η υποψήφιος/α για το γνωστικό αντικείμενο Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων θα δηλώνει ότι: α) Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής μου είναι αληθή, β) Είμαι κάτοικος του οικισμού Αγίου Νεκταρίου (Δενδροπόταμος) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, γ) Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια, δ) Δεν διαθέτω πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, ε) Δεν παρακολουθώ ή / και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ