Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021
x

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ PERROTIS COLLEGE

Οι επτά υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων ετησίως - Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής

Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του προκηρύσσει επτά πλήρεις υποτροφίες τριετούς φοίτησης για τα προπτυχιακά του προγράμματα, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 για ενδιαφερόμενους Έλληνες σπουδαστές. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων ετησίως. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Να είναι  απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
2.    Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C1). Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αποδεκτά πιστοποιητικά μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλ. 2310492854 και 2310492810
3.    Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο με μέλος της αρμόδιας επιτροπής του Perrotis College.
4.    Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας.
5.    Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ €25.000 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Β.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι υποτροφίες θα έχουν  την ανωτέρω διάρκεια και ισχύ, αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή και ακαδημαϊκές επιδόσεις που να δικαιολογούν τη διατήρηση της υποτροφίας.

Επίσης οι ωφελούμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Work-Service το οποίο προβλέπει την παροχή εθελοντικής εργασίας για συγκεκριμένες ώρες ανά εξάμηνο  από όλους τους υπότροφους σπουδαστές  σε ένα από τα τμήματα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και ανάλογα με την διαθεσιμότητα των θέσεων.

Οι υποτροφίες δεν  μεταφέρονται  σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

⦁    Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
⦁    Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
⦁    Συνοδευτική επιστολή
⦁    Συστατικές επιστολές (2)
⦁    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
⦁    4 φωτογραφίες διαβατηρίου
⦁    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ)
⦁    Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια,  και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους εντός 15 ημερών.

Ε. ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τo Perrotis College  μπορεί να διακόψει την υποτροφία:

 1.    Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος είναι ψευδή
 2.    Σε περίπτωση που η πρόοδος του ωφελουμένου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια.
 3.    Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ