Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
x

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προτάσεις χώρων για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων απηύθυνε προς τους ενδιαφερόμενους το ΥΠΕΚΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προτάσεις χώρων για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων απηύθυνε προς τους ενδιαφερόμενους το ΥΠΕΚΑ, καλώντας τους να προτείνουν γεωγραφικά εντοπισμένους χώρους και τοποθεσίες για τη χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΚΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να προτείνουν γεωγραφικά εντοπισμένους χώρους και τοποθεσίες για τη χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), όπου με κατάλληλες και τεχνολογικά εξελιγμένες μονάδες επεξεργασίας θα γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Για όσες προτάσεις κριθούν θετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ένταξής τους στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Αναλυτικότερα:

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί προστάδιο της εκπόνησης μελετών, της κατασκευής, της συντήρησης και λειτουργίας υποδομών μιας «Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΕΒΑ). Ειδικότερα, η ΟΕΔΕΒΑ θα πρέπει να είναι ικανή για την ασφαλή διαχείριση τουλάχιστον 150.000 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων κατ’ έτος, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και όσα προβλέπονται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί αποβλήτων. Η ΟΕΔΕΒΑ θα πρέπει να δύναται να εξυπηρετεί τις βιομηχανικές ζώνες της Δυτικής Αττικής και Σχηματαρίου-Οινοφύτων.

Η δυνατότητα υφίσταται και για επιπλέον πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άλλη ή/και άλλες βιομηχανικές περιοχές (Βόρεια Ελλάδα-Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ελλάδα-Βόλος, Δυτική Ελλάδα-Πάτρα κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση η επιπλέον ΟΕΔΕΒΑ θα πρέπει να είναι ελάχιστης δυναμικότητας 50.000 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων κατ’ έτος.

Προκειμένου να εντοπισθούν οι καταλληλότεροι χώροι, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε συνδυασμό με τις 0ΕΔΕΒΑ, που ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν στους χώρους αυτούς.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για:

1. τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση ΧΥΤΕΑ

2. Τη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΕΑ και της ενδεχόμενης εγκατάστασης επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και τη νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων.

3. Τη μεταφορά και την ασφαλή τελική διάθεση προϊόντων επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων θα διέπεται από συγκεκριμένες άδειες που θα έχει εκδώσει ο επιλεγμένος υποψήφιος με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

4. Την περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων. Υπάρχει υποχρέωση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ανά τακτά διαστήματα, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

5. Τις ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης. Αφορά σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων μέσω οργάνωσης επισκέψεων ομάδων πολιτών (π.χ. σχολεία, σύλλογοι πολιτών κλπ.), έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου κλπ. στις εγκαταστάσεις για τις οποίες ο επιλεγμένος υποψήφιος είναι υπεύθυνος.

6. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Υποχρέωση τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

7. Μετέπειτα φροντίδα και αποκατάσταση. Μετά το πέρας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση:

1. Φυσικά Πρόσωπα

2. Εταιρείες κάθε μορφής (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε)

3. Συνεργασίες των ανωτέρω

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει -και σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων του ενός, τουλάχιστον ένας από αυτούς- να έχουν κατασκευάσει και ολοκληρώσει μια τουλάχιστον Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων ή/και Βιομηχανική Εγκατάσταση και έναν τουλάχιστον ΧΥΤΑ ή/και ΧΥΤΥ. Η ημερομηνία περαίωσης του ανωτέρω έργου πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του έργου.

Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας (επενδυτικό σχήμα, ύψος επενδύσεων, δανεισμός, λειτουργικά κόστη, πελατολόγιο κλπ).

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να συνεργάζονται με φορείς του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα με Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, Συνεταιρισμούς - Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε επίπεδο προμελέτης με ρητή αναφορά στα κριτήρια χωροθέτησης του ΧΥΤΕΑ και της ΟΕΔΕΒΑ. Ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του χώρου καλύπτονται από τις πρόνοιες του άρθρου 5.6 της ΚΥΑ 24944/1159/30.6.2006 (ΦΕΚ Β, 791) σε συνδυασμό με της παρ.1 του Παρ. Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β, 1572). Σε συνδυασμό με αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια που τίθενται από τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), όπως οι γεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες, η απόσταση από κατοικημένες περιοχές, η απαγόρευση δημιουργίας εγκαταστάσεων κοντά σε ευαίσθητες ζώνες, η κατάλληλη σύνδεση με δίκτυα μεταφοράς κλπ.

Οι προτάσεις πρέπει να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Αμαλιάδος 15, 11528, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων. Προτάσεις.» το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30/7/2010, και ώρα 14:00 μμ.

Το ΥΠΕΚΑ θα μελετήσει και θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις, εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα ένταξης των προτεινόμενων έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ, που θα γίνει σε επόμενο στάδιο.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ