Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
x

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας (νέες ανεγέρσεις 2009) στο 35% του μέσου όρου της δεκαετίας (πηγή Πολεοδομίας Βόλου και Ν. Ιωνίας). Χάνονται τουλάχιστον 200.000 ημερομίσθια.

Προτάσεις από το ΤΕΕ Μαγνησίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και για τα δημόσια έργα

Συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και για την κατασκευή των δημόσιων έργων κατέθεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με στόχο να περιληφθούν στο υπόμνημα που πρόκειται να κατατεθεί από το ΤΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης που εγκαινιάζεται. Το ΤΕΕ Μαγνησίας προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές εταιρίας, αλλά και για την εν γένει στήριξη των υγειών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα το ΤΕΕ προτείνει:

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Βασικό πρόβλημα:

Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας (νέες ανεγέρσεις 2009) στο 35% του μέσου όρου της δεκαετίας (πηγή Πολεοδομίας Βόλου και Ν. Ιωνίας). Χάνονται τουλάχιστον 200.000 ημερομίσθια οικοδόμων ετησίως. Αντίστοιχη μείωση τζίρου σε συναφή επαγγέλματα αλλά και στα έσοδα Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων. Υπάρχουν στη Μαγνησία περίπου 40.000μ² έτοιμα διαμερίσματα, διατίθενται σε τιμή κόστους, αλλά δεν αγοράζονται.

Προτάσεις:

1) Φορολογική αντιμετώπιση οικοδομών και ακίνητης περιουσίας, ίδια με των άλλων αγαθών, προϊόντων ή επενδύσεων. Το απούλητο διαμέρισμα είναι εμπόρευμα εις χείρας του κατασκευαστή, δεν είναι ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο. Δεν πρέπει να πληρώνεται γι’ αυτό ΕΤΑΚ ή ΦΜΑΠ ή ΦΠΑ προ της πώλησης ή ενοικίασης.

2) Εφαρμογή του «Πόθεν Έσχες» κατά τρόπο ανάλογο της αγοράς μετοχών, ομόλογων καταθέσεων κ.λπ.

3) Εξορθολογισμός ασφαλιστικών εισφορών. Σήμερα έχουμε μέσο ημερομίσθιο οικοδόμου 45 ευρώ και μέσο ημερήσιο ασφάλιστρο 60 ευρώ, παραπάνω από το διπλάσιο των λοιπών εργαζομένων.

4) Για την ανάπτυξη της Τουριστικής Κατοικίας απαιτείται θέσπιση Κανονισμών και Προδιαγραφών αναλόγων των Ξενοδοχείων, κατάργηση πολυνομίας και Επιτροπών, περιορισμός γραφειοκρατίας.

5) Άμεση λήξη αντιμετώπισης του θέματος των ημιυπαιθρίων σύμφωνα με τις απόψεις του ΤΕΕ και όχι πάγωμα για έξι μήνες, το οποίο δημιουργεί αναστολές στην οικοδομική δραστηριότητα, λόγω αβεβαιότητας των όρων που θα θεσμοθετηθούν.

6) Πάγωμα για μια τριετία τουλάχιστον των τιμών ζώνης των αντικειμενικών αξιών και των συντελεστών εμπορικότητας τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε αντικειμενικές αξίες (τουλάχιστον για τα οικόπεδα) μεγαλύτερες των εμπορικών
αξιών.

7) Να απαλλαχθούν από την επιβολή Φ.Μ.Α. (10%) τα διαμερίσματα της αντιπαροχής που περιέρχονται στους οικοπεδούχους κατά την παράδοση των κτισμάτων. Αυτά τα διαμερίσματα, εάν πωληθούν, υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης (10%) και όχι σε τέλος συναλλαγής (1%) και επομένως φορολογούνται διπλά, και με Φ.Π.Α. και με Φ.Μ.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

-Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας είναι αυτό της υποαπασχόλησης, καθ’ όσον τα δημοπρατούμενα έργα είναι ελάχιστα σχετικά με προηγούμενες χρονιές. Το πρόβλημα αυτό μετακυλά σε μεγάλο αριθμό εργατοτεχνιτών που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα στην παραγωγή των δημοσίων έργων, αλλά και βιοτεχνιών, βιομηχανιών, εμπόρων, μεταφορέων κλπ. που είναι οι παραγωγοί και διακινητές των απαιτουμένων υλικών.
Πρότασή μας είναι η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ 2 και γενικότερα η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων που θα αναθερμάνει την τοπική κοινωνία.

- Πρέπει να μειωθούν οι καθυστερήσεις πληρωμών σε εκτελεσμένα έργα που οφείλονται κυρίως είτε σε ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες είτε στην καθυστέρηση χορήγησης εγκεκριμένων πιστώσεων εκ μέρους του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Το μέγεθος της γραφειοκρατίας είναι τόσο μεγάλο που αξίζει να αναφερθεί ότι για ορισμένες πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης, ιδίου περιεχομένου και αντικειμένου, σχετικά με τα δημόσια έργα, ενώ πριν δέκα με δεκαπέντε χρόνια απαιτούνταν μία ή δύο ημέρες, σήμερα απαιτούνται δύο με τρεις μήνες. Είναι ένας από τους λόγους προσφυγής των κατασκευαστών στο δανεισμό και την μη έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς προμηθευτές (ακάλυπτες επιταγές), δημόσιο (Φ.Π.Α., Φόρους), ΙΚΑ.

- Σχετικά με το ΤΕΜΠΜΕ, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν γενικότερα η δραστηριότητα κάθε κατασκευαστή είτε είναι από κοινοπραξίες, υποχρεωτικές από τον νόμο, είτε συμμετοχή σε εταιρίες και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου να θεσπιστούν κριτήρια βιωσιμότητας για κάθε επιχείρηση και όχι μόνο το κριτήριο της κερδοφορίας, διότι αυτονόητο είναι ότι περισσότερο έχουν ανάγκη οι παρουσιάζοντες μηδενική ή και μικρή ζημία, από τους παρουσιάζοντες κερδοφορία. Τη στήριξη ο επιχειρηματίας τη χρειάζεται όταν δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και όχι όταν δεν έχει πρόβλημα.

- Συμψηφισμός πιστοποιημένων οφειλών του Δημοσίου και ΝΠΔΚ από εκτέλεση Δημοσίων έργων με οφειλές Επιχειρήσεων προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, Φόροι κ.λπ.).

- Δυνατότητα Προστατευμένης προεξόφλησης (Λογικά προσδιορισμένο επιτόκιο), πιστοποιημένων οφειλών του Δημοσίου και ΝΠΔΚ σε Τραπεζικούς φορείς ή δημιουργία κατάλληλου φορέα για παροχή άμεσης ρευστότητας με ενεχυρίαση των πιστοποιήσεων.

- Επαναφορά προηγούμενου τρόπου φορολόγησης (Τεκμαρτός) των Εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

- Παρακολούθηση-έλεγχος παραβατικότητας των επιχειρήσεων με διαβαθμισμένο ποινολόγιο και δυνατότητα μη επιρροής στο μέλλον ή και παραγραφής από τον Τειρεσία, όταν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις, με στόχο να υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης κ.ά.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ