Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
x

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε, από πλευράς Υπουργείου, η Αν. Υπουργός κ. Έλενα Κουντουρά, αμόδια για τα θέματα του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης. Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότερης προστασίας των δικαιωμάτων των εκατομμυρίων καταναλωτών/τουριστών, Ελλήνων και αλλοδαπών, και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης τους προς την τουριστική αγορά της Ελλάδας, η οποία τηρεί, πιστοποιημένα, τους κανόνες της χρηστής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μια σειρά από κοινές δράσεις των συμβαλλόμενων μερών, μεταξύ των οποίων:

► Η προώθηση δράσεων για την ευρύτερη και καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους στον τομέα του τουρισμού.

► Η πρόβλεψη προγράμματος επιβράβευσης προμηθευτών που εφαρμόζουν καλές επιχειρηματικές πρακτικές και που προάγουν την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους με καταναλωτές, μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

► Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για αμεσότερη παρέμβαση και διευκόλυνση της φιλικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

► Η καθιέρωση σήματος εμπιστοσύνης (trustmark) και η απονομή του σε τουριστικές επιχειρήσεις, που δηλώνουν ότι υπάγονται στις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών που εφαρμόζουν ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης στον καταναλωτή ότι, ακόμη και αν ανακύψει διαφορά κατά τη χρήση των υπηρεσιών τουρισμού στην ελληνική τουριστική αγορά, υπάρχει αξιόπιστος μηχανισμός προστασίας των δικαιωμάτων του (ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος) που, με ταχείες και ανέξοδες διαδικασίες, θα εργασθούν για τη φιλική επίλυση της διαφοράς αυτής.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ