Τετάρτη 1 Απριλίου 2020
x

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οι επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι ενέργειες της Αλουμύλ για αναδιάρθρωση του δανεισμού και νέα δανειακή σύμβαση με τις Τράπεζες

Προειδοποίηση στους μετόχους και τη διοίκηση του ομίλου Αλουμύλ, στέλνει με την έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής (ΕΥ), καθώς διατυπώνει «ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας» επειδή στις 31/12/2017 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είχε καταστεί μικρότερο του ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν.2190/1920.  

Η Voria.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο και δ/νοντα σύμβουλο του ομίλου Αλουμύλ κ. Γιώργο Μυλωνά, ο οποίος τόνισε ότι το όλο ζήτημα προκύπτει από την λήξη των ομολογιακών δανείων του ομίλου, ζήτημα το οποίο όμως ο όμιλος, σε συνεννόηση με τις τράπεζες, επιχειρεί να το διευθετήσει μέσω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, μία διαδικασία που λαμβάνει χρόνο καθώς βρίσκονται σε παράλληλη εξέλιξη η εκπόνηση ενός IBR (business report) και η επικαιροποίηση του business plan, ώστε η νέα δανειακή σύμβαση να «πατήσει» σε πρόσφατα στοιχεία.

«Οι τράπεζες μας δίνουν συνεχώς waiver για τα χρεόγραφά μας, υπάρχει συνεργασία με τις δανείστριες τράπεζες. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει καταρτιστεί το επικαιροποιημένο business plan και έως τέλος του έτους θα έχει υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση», δήλωσε ο πρόεδρος της Αλουμύλ.

Το πρόβλημα της Αλουμύλ, μητρικής και ομίλου, εδώ και αρκετά χρόνια εντοπίζεται στον πολύ υψηλό τραπεζικό δανεισμό που είχε δημιουργηθεί την εποχή επέκτασης, στα «καλά χρόνια», με μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και περιορισμού της ανάπτυξης κυρίως στις ευρωπαϊκές οικονομίες, που έπληξε τον όμιλο, ο οποίος είχε επιτύχει να αντιμετωπίσει για ένα διάστημα το πρόβλημα μέσω της σύναψης ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 154 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απεικονίζονται πλέον στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αλουμύλ.

«Σαν συνέπεια το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας», όπως σημειώνεται, «υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές τους συμβάσεις.

« Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 2.2 η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της αλλά η ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να ολοκληρώσουν την αναδιάρθρωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί» οπότε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εκφράζει την ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Στη Σημείωση 2.2 αναλύονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Αλουμύλ: «Η μητρική εταιρεία βρίσκεται από τα τέλη του 2016 σε διαπραγμάτευση με τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της, όπως προβλέπονταν από τις υφιστάμενες συμβάσεις στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πληρωμή του υπολοίπου των ομολογιακών δανείων. Το Φεβρουάριο του 2017 η εταιρεία έλαβε από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ένα Indicative Term Sheet στο οποίο περιλαμβάνονταν οι προσυμφωνηθέντες όροι, μεταξύ των ομολογιούχων και της εκδότριας, για την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας. Η μητρική εταιρεία έκανε αποδεκτούς τους όρους του Indicative Term Sheet στο σύνολο τους, και το απέστειλε υπογεγραμμένο στους ομολογιούχους δανειστές. To εν λόγω Indicative Term Sheet εγκρίθηκε από ένα μέρος των ομολογιούχων αλλά όχι από την πλειοψηφία που απαιτείτο. Πρόσθετα στοιχεία έχουν ζητηθεί από τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων.

«Η εταιρεία», προστίθεται, «βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης του επιχειρησιακού πλάνου 2018-2022 και ολοκλήρωσης των στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τις δανείστριες τράπεζες. Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα ενώ παράλληλα υπάρχουν αχρησιμοποίητες διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων σε επίπεδο ομίλου. Επιπλέον βάσει των προϋπολογισθέντων στοιχείων για την χρήση 2018, προβλέπεται να υπάρξει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά την επόμενη χρήση και βελτίωση της κερδοφορίας για τον όμιλο και την εταιρεία».

Προφανώς το θέμα της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Αλουμύλ είναι το μείζον για τον μεγάλο αυτό βιομηχανικό όμιλο, που πέραν της Ελλάδας έχει δραστηριότητα άμεση και έμμεση, μέσω θυγατρικών, σε 21 χώρες και το 2017 σημείωσε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών, αλλά και επιστροφή σε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα ( EBITDA).

Το σημείωμα της διοίκησης για το 2017

Παρακάτω παρατίθεται το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Αλουμύλ παράλληλα με την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017.

«Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.» για το 2017, ανακοινώνει για τον όμιλο, αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 11,9%, φθάνοντας το ποσό των 226,2 εκ., (έναντι  202,1 εκ. του 2016). Παρουσιάζεται μείωση του μικτού κέρδους κατά 0,7% περίπου, που ανέρχεται στα  46,8 εκ. (έναντι  47,1 εκ. του 2016).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν μείωση κατά 143,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν σε ζημία 6,7 εκ. περίπου (έναντι κερδών 15,4 εκ. για το 2016). Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν ζημιές  25,0 εκ. (έναντι κερδών  0,1 εκ. για το 2016) και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν ζημιές  18,1 εκ. (έναντι κερδών 0,1 εκ. για το 2016).

Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τη χρήση 2017, οφείλεται σε γεγονότα μη επαναλαμβανόμενα ύψους 23,4 εκ. έναντι 4,6 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2016.

Συγκεκριμένα η χρήση επιβαρύνθηκε με πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 16,4 εκ. περίπου, πρόσθετες προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων  ποσού 1,1 εκ. περίπου, ζημία από καταστροφή περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρίας ποσού 0,72 εκ., ζημία από πώληση παγίων ποσού 0.4 εκ. περίπου καθώς και στην αναγνώριση απομείωσης στον πάγιο εξοπλισμό (γραμμές παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται) ποσού 4,8 εκ. περίπου.

Χωρίς την καταγραφή των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν κερδοφόρα και θα διαμορφωνόταν σε 5,3 εκ. το 2017 έναντι 4,7 εκ. το 2016 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 16,7 εκ. περίπου, έναντι 20,0 εκ. για το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική σχηματισθείσα πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων και τη ζημία από διαγραφή απαίτησης από συνδεδεμένη εταιρία σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα διαμορφωνόταν σε 20,6 εκ. περίπου, έναντι 20,9 εκ. για το 2016. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις για το 2017 αυξήθηκαν κατά 5,3% περίπου, στα  128,2 εκ. (έναντι  121,7 εκ. του 2016). Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 2,1% περίπου, στα  14,9 εκ. (έναντι 15,3 εκ. του 2016). Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,0 εκ. περίπου, έναντι ζημιών 5,5 εκ. για το 2016. Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,0 εκ. περίπου, έναντι ζημιών 4,5 εκ. για το 2016.

Η σημαντική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της μητρικής τη χρήση 2017, οφείλεται σε γεγονότα μη επαναλαμβανόμενα ύψους 20,2 εκ. έναντι 3,5 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2016.

Συγκεκριμένα η χρήση επιβαρύνθηκε με πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 14,0 εκ. περίπου, πρόσθετες προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων  ποσού 1,1 εκ. περίπου, ζημία από πώληση παγίων ποσού 0.3 εκ. περίπου καθώς και στην αναγνώριση απομείωσης στον πάγιο εξοπλισμό (γραμμές παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται) ποσού 4,8 εκ. περίπου.

Χωρίς την καταγραφή των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων τα αποτελέσματα μετά φόρων θα διαμορφωνόταν σε ζημιά 0,8 εκ. το 2017 έναντι ζημιάς 1,0 εκ. το 2016 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 4,0 εκ. περίπου, έναντι 6,2 εκ. για το 2016».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ