Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019
x

ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έγκριση για 134 προσλήψεις συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΑΣΕΠ εστάλη έγγραφο έγκρισης για την εκίνηση των διαδικασιών που αφορούν προσλήψεις εξπρές στον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα δόθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών η έγκριση για 134 προσλήψεις συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.256.652€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττει ο ανωτέρω φορέας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ