Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
x

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι φοροτεχνικοί ζητούν να ακυρωθεί η απόφασης του υπουργού Οικονομικών και στρέφονται κατά του νόμου που αφορά τις φορολογικές παρεμβάσεις

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να κρίνει τη συνταγματικότητα ή μη της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών, μετά από προσφυγή που κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων.

Οι φοροτεχνικοί ζητούν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 127519/6.11.2020 απόφασης του υπουργού Οικονομικών και στρέφονται κατά του άρθρου 16 του νόμου 4714/2020 που αφορά τις φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ελληνικής οικονομίας, κ.λπ. βάσει των οποίων συστάθηκε η επιτροπή.

Μεταξύ άλλων η Ένωση Φοροτεχνικών υποστηρίζει ότι η σύσταση και η λειτουργία της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών αντικαθιστά το έργο της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, οι φοροτεχνικοί εκθέτουν μια σειρά από σημεία που θεωρούν ότι προσκρούουν στο Σύνταγμα.

Πώς λειτουργεί η επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών

Ο φορολογούμενος που έχει εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου λόγω παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της εν λόγω επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020.

Στη συνέχεια η αίτηση του φορολογουμένου υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr και ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση ηλεκτρονικά για την καταχώρηση της αίτησής του, ενώ μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της. Οι γραμματείς της Επιτροπής, αμελλητί, ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο περί της υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει ορισθεί, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νομίμου εκπροσώπου τους.

Η επίμαχη επιτροπή λειτουργεί με τέσσερα τριμελή τμήματα. Σε καθένα από τα τμήματα αυτά ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Β' και πενταετή θητεία ως ελεγκτές ή υπάλληλοι του δικαστικού τμήματος Δ.Ο.Υ. Το έργο της επιτροπής συνεπικουρείται από 8 έως 15 γραμματείς, ενώ γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, για τα μέλη της επιτροπής τα οποία προέρχονται από το δικαστικό σώμα ή είναι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση 370 ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής 8 συνεδριάσεων ανά μήνα. Η καταβολή της αμοιβής δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ