Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΙΣΕΡΕΥΣΑΝ 567ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών ανέρχεται στα 15,7δισ. ευρώ.

Με σημαντικές εισροές κεφαλαίων της τάξεως των € 567 εκατ. και θετικές αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες έκλεισε το τρίτο τρίμηνο 2009 η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το  συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης ανέρχεται πλέον στα 15,7 δισ.ευρώ.
 Αναλυτικότερα:
•    Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων οι εισροές το 3ο τρίμηνο ξεπέρασαν τα €560 εκ., και το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 9,45% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στα €11,39 δισ.
   Ιδιαίτερα θετική ένδειξη συνιστά η συνεχής εισροή κεφαλαίων από την αρχή τους έτους στις κατηγορίες των Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτ. (€411 εκατ.), των Μικτών Εσωτ. (€196 εκατ.), των Μετοχικών Εσωτ. (€91 εκατ.), και των Μετοχικών Funds of Funds (€31 εκατ.).
   Στην πλευρά των αποδόσεων από την αρχή του έτους επισημαίνεται ότι:
    α) από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, 7 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 50,96% έως 78,70%, 25 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 40,85% έως 49,50%, 15 ΑΚ είχαν αποδόσεις 33,05% έως 39,37% ενώ τα υπόλοιπα 17 είχαν αποδόσεις από 10,27% έως 29,50%.
  β) από τα 31 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού, 17 ΑΚ είχαν αποδόσεις από 20,04% έως 31,37% και 11 είχαν αποδόσεις από 11,21% έως 19,17%
Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

•    Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση κατά 2,13% στο τρίτο τρίμηνο του 2009 και έφθασε τα 254 εκατ ευρώ. Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,92% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους  21,71%.
 Ο συνολικός αριθμός των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο τέλος του τριμήνου είναι πέντε, μετά τη λύση της ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ στις 13 Ιουλίου.
•    Οι  3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του έτους με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες ξεπερνούν τα € 799 εκατ., παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση των επενδύσεών τους κατά 6,54%.
•    Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/9/2009 σε € 3,2 δισ.
•   
Ο παρακάτω πίνακας δίνει μία συνοπτική εικόνα των βασικών μεγεθών της αγοράς των ΑΚ:


Κατηγορίες Α/Κ                     Εισροές/Εκροές                         Μέση Απόδοση
                                                γ΄ τριμήνου 2009                         από 1/1/2009                                                                       
       
Μετοχικά Εσωτερικού                                    6,8                        38,35%
Μετοχικά Εξωτερικού                                   20,9                       19,27%
Μικτά Εσωτερικού                                        160,1                      19,41%
Μικτά Εξωτερικού                                          -58,2                      23,76%
Ομολογιακά Εσωτερικού                               63,6                         7,89%
Ομολογιακά Εξωτερικού                               34,5                          5,93%
Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτερικού                 158,1                          2,34%
Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού                  182,3                         0,06%
Funds fo Funds - Μετοχικά                              9,1                       29,36%
Funds of Funds - Μικτά                                   -3,8                       10,36%
Funds of Funds - Ομολογιακά                        -5,8                         4,14%
Σύνολο     567,8    
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ