Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019
x

ΤΙΤΑΝ: ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ TCI ΤΟ ΔΣ - ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το ΔΣ αποφάσισε να προσφερθούν οι ίδιες μετοχές Τιτάν που θα κατέχονται από την εταιρεία κατά την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Την απόλυτη στήριξή του στη δημόσια πρόταση της Titan Cement International για την την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Tσιμέντων Τιτάν εξέφρασε το διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογημένη γνώμη, η προσφορά είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της, καθώς:

α) Διευκολύνει την ανάπτυξη της εταιρείας και του ομίλου της και δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και των οικονομικών του αποτελεσμάτων,

β) Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ομίλου, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων του και βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού,

γ) Ωφελεί τους μετόχους της εταιρείας αφού εισάγει εμμέσως τον Όμιλο Τιτάν δια της TCI σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και ενισχύει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών, και

δ)Αντικατοπτρίζει και ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Στο πλαίσιο αυτό το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προσφερθούν οι ίδιες μετοχές Τιτάν που θα κατέχονται από την εταιρεία κατά την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, αλλά και να συνδράμει την TCI κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Επιπλέον θα εγκρίνει τη δημοσίευση της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης της Εθνικής Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ σύμφωνα µε το Νόμο και να εγκρίνει την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην TCI.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ