Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
x

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δε νοείται Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς το άθροισμα της αξίας των εισφορών (σε χρήμα και είδος) των μετόχων της. Γράφει ο Σταύρος Κουμεντάκης

Του Σταύρου Κουμεντάκη*

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας είναι το άθροισμα της αξίας των εισφορών (σε χρήμα και είδος) των μετόχων της. Δε νοείται Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς τέτοιες εισφορές. Απαιτείται, μάλιστα, να αθροίζονται σε ένα ελάχιστο ποσό: το κατά το νόμο ελάχιστο κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ διαιρείται σε μερίδια (:μετοχές). Το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των μετοχών ισούται με το μετοχικό αυτό κεφάλαιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη ζωή και λειτουργία της ΑΕ. Αξίζει, ως εκ τούτου, μια γρήγορη ματιά στις βασικές του παραμέτρους.

Μετοχικό κεφάλαιο vs Περιουσία ΑΕ

Συγχέονται, συχνά, οι δύο έννοιες. Όμως-κατά κανόνα, η μόνη χρονική στιγμή που ταυτίζονται, κατ’ αξία, είναι κατά τον χρόνο της αρχικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου˙ αμέσως, δηλ., μετά τη σύσταση της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί σταθερό μέγεθος. Μεταβάλλεται, με τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕ και, εφόσον ακολουθηθούν οι διαδικασίες μείωσης ή/και αύξησής του.

Η εταιρική περιουσία, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων (:ακίνητα, απαιτήσεις, καταθέσεις κ.λπ.). Η εταιρική περιουσία μεταβάλλεται, κατά κανόνα, συνεχώς.

Σκοπός Και Ελάχιστο Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ συνεισφέρει (κάποιες φορές καθοριστικά) στην επίτευξη του εταιρικού της σκοπού. Επίσης: αποτελεί μέσο χρηματοδότησης της δραστηριότητας και σημαντική ένδειξη της φερεγγυότητάς της.

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ΑΕ ορίζεται στο ποσό των 25.000€ και θα πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν σε υψηλότερα επίπεδα το μετοχικό κεφάλαιο ειδικών κατηγοριών ΑΕ (λ.χ. ασφαλιστικές, τραπεζικές ΑΕ, ΕΠΕΥ κλπ).

Το Είδος Των Εισφορών

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ σχηματίζεται, όπως ήδη αναφέραμε, από τις, κατά κανόνα, χρηματικές και, ενίοτε, σε είδος εισφορές των μετόχων.

Οι εισφορές σε είδος θα πρέπει να αποτιμώνται χρηματικά και όπως ο νόμος ορίζει. Δεν μπορούν να αποτελέσουν εισφορά σε είδος η εκτέλεση εργασίας ή η παροχή υπηρεσιών (:για τις οποιες μόνον Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι είναι δυνατό να χορηγηθούν.

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Ως κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου νοείται η ανάληψη από τους μετόχους της υποχρέωσης έναντι της ΑΕ, για την εισφορά περιουσίας που ισούται, τουλάχιστον, με το ύψος του (κατά την ίδρυση ή σε επόμενη αύξηση) μετοχικού κεφαλαίου.

Με τον όρο καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου νοείται η εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, που αναλήφθηκε από τον μέτοχο κατά την κάλυψή του. Η διαπίστωση της πραγματικής (και εμπρόθεσμης) καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνει χώρα μέσω της (αυστηρά προδιοριζόμενης) διαδικασίας της πιστοποίησης.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατό να είναι είτε άμεση ή ολική είτε μερική.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας συνιστά μία από τις βασικές παραμέτρους για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού. Συνιστά, όμως, και μέσο προστασίας των δανειστών της.

Διέπεται, κατά τούτο-και ορθά, από σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που καταδεικνύουν το ενδιαφέρον των μετόχων, των διοικούντων, των καταστατικών οργάνων της ΑΕ, της Πολιτείας (και όλων ημών). Εξαιτίας του συγκεκριμένου ενδιαφέροντος μάλιστα και επόμενη, σχετική με το συγκεκριμένο θέμα, αρθρογραφία μας.

Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ