Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
x

ΤΤΕ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης.

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Δεκέμβριο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,62 εκατοστιαίες μονάδες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,29%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,10%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,60%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,91%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,56%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 94 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,64%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,35%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,99%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,41%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,17%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,53%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,99%.

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Δεκέμβριο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε οριακά. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,17 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,20 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,32%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,49%, από 4,52% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,62%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,87%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,35%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,95%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,73%. Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,86%.

 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Οκτώβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,09

0,10

0,10

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,17

0,17

0,16

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,63

0,60

0,60

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,30

0,29

0,29

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,48

14,51

14,56

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,31

5,33

5,35

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,01

6,98

6,99

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

8,06

8,58

7,64

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:

4,66

4,23

4,41

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,73

5,26

5,17

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

4,88

4,49

4,53

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,52

4,16

4,36

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,54

2,67

2,99

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,79

4,79

4,91

Περιθώριο επιτοκίου*

4,49

4,50

4,62

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Οκτώβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,63

0,62

0,62

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,80

0,82

0,87

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,32

0,32

0,32

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,35

2,35

2,35

Καταναλωτικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,35

6,00

5,95

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,72

3,73

3,73

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,89

4,88

4,86

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,57

4,52

4,49

Περιθώριο επιτοκίου*

4,25

4,20

4,17
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ