Τετάρτη 25 Μαΐου 2022
x

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 47 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των οκτώ εκατομμυρίων επτά χιλιάδων ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών

Τον οριστικό πίνακα με τις εντάξεις σαράντα επτά επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και εννέα (9), επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, υπέγραψε την Πέμπτη 21/10/2021, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των οκτώ  εκατομμυρίων επτά χιλιάδων ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών.

Tα εννέα επενδυτικά σχέδια θα επιχορηγηθούν με το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ  και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες και έντεκα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά.

«Η Περιφερειακή Αρχή, καταβάλει και θα συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο σχετικό πρόγραμμα και διεκδικώντας όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ