Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
x

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕ

Στο νομοσχέδιο η διάταξη της παράτασης - Το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δώσει διευκρίνιση για την ακριβή ημερομηνία λήξης της νέας προθεσμίας

Παρατείνεται, έως το τέλος Οκτωβρίου, η προθεσμία πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών και άρα μετατίθεται αντίστοιχα η προθεσμία δημοσίευσης των καταστάσεων αυτών στο ΓΕΜΗ, όπως προβλέπει το άρθρο 43 στο νομοσχέδιο με τα έκτακτα μέτρα λόγω της Covid-19.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δώσει διευκρίνιση για την ακριβή ημερομηνία λήξης της νέας προθεσμίας, διότι στη διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρεται ως τέτοια η 30η Οκτωβρίου, ενώ στην αιτιολογική έκθεση ως καταληκτική ημερομηνία γράφεται η 31η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 43

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19
1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104) μετατίθεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.
 
Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 43

Με την παρ. 1 χορηγείται παράταση της δυνατότητας να διενεργούνται οι διαδικασίες προμηθειών για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής καταναλωτή και για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έως και την 31η.12.2020.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020, η ισχύς των ρυθμίσεων που αφορούν στον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές, την παράταση του εθνικού πλαισίου ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, την επίταξη κινητών, αναλώσιμων και μη, που εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς την πώληση συγκεκριμένων αγαθών που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, μέσα προσωπικής φροντίδας και ατομικής υγιεινής).

Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης προτείνεται η μεταφορά της προθεσμίας διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31.10.2020, η οποία κρίνεται αναγκαία για το 2020 λόγω :
α) της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
β του χρονικού διαστήματος από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο θεωρείται πολύ μικρό για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους λογιστές-φοροτεχνικούς και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ