Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
x

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη σημασία της πολιτικής συνοχής για τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται από τρία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

του Αθανάσιου Σαββάκη*

Την εποχή της οικονομικής κρίσης οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πολιτικής συνοχής, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από την αβεβαιότητα που οδήγησε στη μεγάλη επενδυτική άπνοια στη χώρα μας, από το 2009 και μετά.

Η μεγάλη σημασία της πολιτικής συνοχής για τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

- 1 ευρώ επένδυσης της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2007 - 2013 θα παράγει 2,74 ευρώ επιπρόσθετου ΑΕΠ για τα κράτη – μέλη ως το 2023
- την περίοδο 2007 - 2013 επενδύθηκαν 346,5 δις€, τα οποία έχουν εκτιμώμενη απόδοση σχεδόν 1 τρις ευρώ επιπρόσθετου ΑΕΠ ως το 2023
- (ομοίως), σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκαν την περίοδο 2007 – 2013, 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το 1/3 είναι καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής της ΕΕ την περίοδο 2007 – 2013 αποτελούσαν ζωτική πηγή χρηματοδότησης για πολλά κράτη μέλη, αντιπροσωπεύοντας έως και το 57% των δημόσιων επενδυτικών κεφαλαίων.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι στο διόλου ευκαταφρόνητο 18,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 28 είναι 6,5%.

Για την περίοδο 2014 – 2020, ο στόχος της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής είναι διπλός: επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, και, βεβαίως ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.

Είναι η στρατηγική ανταπόκριση της ΕΕ για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας, μέσω των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ και στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών, θα πρέπει να επιδιώξει αφενός την αύξηση των σχετικών κονδυλίων για τη χώρα μας και αφετέρου τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνέργιες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκείνο που χρειάζεται είναι κατ’ αρχήν η απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής, ούτως ώστε η χώρα μας να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και για τη μόχλευση κεφαλαίων από την αγορά. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι το μοναδικό μέσον ανάταξης της οικονομίας και επαναφοράς της σε τροχιά ανάκαμψης, μέσω, κυρίως, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, και για την επίτευξη του κεντρικού στόχου της πολιτικής συνοχής, δεν θα πρέπει να υπάρξει μείωση των κονδυλίων από την ΕΕ. Στο πεδίο  αυτό, η χώρα μας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο  «διεκδικητική», ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της προσέλκυσης και υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων.

Τέλος, η στήριξη των περιφερειών πρέπει να γίνει με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Προφανώς θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις πιο αδύναμες, αλλά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται προβλήματα – κυρίως κοινωνικά – ακόμη και στις πιο εύπορες!*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ