Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020
x

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η ολοκλήρωση των εργασιών του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και τη βεβαιότητα ότι το έργο θα καθυστερήσει τουλάχιστον δύο χρόνια, υπογραμμίζουν εμπλεκόμενοι φορείς, σε ημ

Το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η ολοκλήρωση των εργασιών του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και τη βεβαιότητα ότι το έργο θα καθυστερήσει τουλάχιστον δύο χρόνια, υπογραμμίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο φορείς, στις εισηγήσεις τους στην ημερίδα, γύρω από την πορεία και τις προοπτικές του μετρό, που διοργανώνει στην πόλη, το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Ειδικότερα, για ολίσθηση του έργου κατά 33 μήνες κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, Μιχάλης Σίμας, που έχει αναλάβει το έργο, ενώ ως ρεαλιστικό χρόνο παράδοσης το 2014 αναφέρει ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Γαλούσης, χαρακτηρίζοντας ουτοπία την ολοκλήρωση εντός του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου για το 2012. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης, σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος το  έργο να ολοκληρωθεί ακόμη και το 2016, ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ εκτιμά σε 2 δισ. ευρώ τις απώλειες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του έργου.

Απογοητευτική χαρακτηρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο γενικός διευθυντής της κοινοπραξίας που είναι ανάδοχος του έργου, Μιχάλης Σίμας, τονίζοντας παράλληλα ότι η το έργο έχει οδηγηθεί σε μια ζοφερή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Σίμα, από την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου και διανύοντας τον 46ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης που αντιστοιχεί στο 58% του συμβατικού χρόνου η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται σε  12,9% του έργου (102,8 εκ. ευρώ), έναντι της προβλεπόμενης 68,9% (550 εκ. ευρώ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, με συνέπεια να παρουσιάζεται ολίσθηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά 33 μήνες.

Όπως σημειώνει, οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους το έργο οδηγήθηκε στην παρούσα ζοφερή πραγματικότητα είναι οι ακόλουθοι:

  • Έχει πλήρως ανατραπεί ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός υλοποίησης του έργου, λόγω της αδυναμίας παράδοσης των αναγκαίων χώρων για την κατασκευή των σταθμών στους προβλεπόμενους χρόνους, των αρχαιολογικών ευρημάτων μεγάλης έκτασης, των υπέρμετρων καθυστερήσεων ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών ερευνών, της εύρεσης πλήθους αγωγών ΟΚΩ μη καταχωρημένων στα συμβατικά σχέδια και τέλος λόγω της μη έγκαιρης έγκρισης των απαιτουμένων μελετών του έργου.

  • Έχει τροποποιηθεί το τελικό προβλεπόμενο παραδοτέο αντικείμενο που η εταιρία είχε συμβατική υποχρέωση να υλοποιήσει με βάση την οικονομική και τεχνική προσφορά της. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν οι συμβατικές προβλεπόμενες θέσεις κατασκευής σταθμών, διασταυρώσεων και χάραξης γραμμής. Πέραν των ανωτέρω, επεβλήθη η κατασκευή και δεύτερου φρεατίου εξαερισμού στους σταθμούς, καθώς και ένα εντελώς νέο σύστημα σηματοδότησης. Τέλος, μέχρι και σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση νέου χώρου απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, δεδομένου ότι ο συμβατικά προβλεπόμενος χώρος που ήταν ο 6ος Προβλήτας του ΟΛΘ, δεν μας παραχωρήθηκε.

Κατά τον κ. Σίμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του έργου και να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης αυτού, απαιτείται κατά την άποψή μας ριζική αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης αυτού.

Ειδικότερα, προτείνεται α) η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων και η συγκεκριμενοποίηση των χρόνων παράδοσης των εδαφικών εκτάσεων, β) η ανάληψη χρονικής δέσμευσης υποβολής και έγκρισης των υπολειπομένων μελετών, γ) η επιτάχυνση των αρχαιολογικών εργασιών, δ) η εύρεση νέου χώρου απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, ε) ο προσδιορισμός και καθορισμός των πρόσθετων εξωσυμβατικών εργασιών, στ) η εκπόνηση και έγκριση ρεαλιστικού αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, ζ) η δήλωση του κατασκευαστικού δυναμικού της εταιρίας, η) η πραγματοποίηση διακανονισμού στα πλαίσια του δικαίου και της σύμβασης επί των οικονομικών απαιτήσεων της Κοινοπραξίας και η) εφεξής οι αποφάσεις που αφορούν στο έργο να λαμβάνονται εκ του σύνεγγυς, άμεσα και με υπευθυνότητα, στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων επ’ ωφελεία αυτού και κατ’ επέκταση της πόλης της Θεσσαλονίκης.

«Ουτοπία η παράδοση του έργου το 2012»

Ουτοπία χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση του έργου  εντός του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου για το 2012, ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Γαλούσης, επισημαίνοντας ότι πιο ρεαλιστικός χρόνος είναι το 2014 με τα σημερινά δεδομένα συνυπολογιζομένων των τελευταίων αποφάσεων.

Όπως τονίζει ο κ. Γαλούσης, η έλλειψη συντονισμού και σωστής διαδοχής (όπως και έγκαιρης) των εκτελούμενων εργασιών τίναξε στον αέρα το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο σήμερα μοιάζει να είναι παντελώς ανεφάρμοστο. Επίσης, αναφέρει, υπάρχουν καθυστερήσεις παράδοσης χώρων, υποβολής μελετών, εγκρίσεις μελετών, ικανής στελέχωσης και από τις δύο πλευρές, έγκαιρος συντονισμός κινήσεων σε μεγάλο μήκος χρόνου κοκ.

Ακόμα, σημειώνει ότι σε  ένα τέτοιο έργο μεγάλο και πολύπλοκο καμία εμπειρία δεν μηδενίζει τον κίνδυνο κενών και αντιφάσεων, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις, «γιατί όλα έχουν επίπτωση σε δύο παραμέτρους: τον χρόνο και το χρήμα».

Τέλος, ο κ. Γαλούσης κατονομάζει ως τους τρεις βασικούς λόγους καθυστέρησης του έργου: α)  Την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εταιριών της κοινοπραξίας για μεγάλο διάστημα λόγω της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, β) την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των μερών και την διάχυση αρμοδιοτήτων της Αττικό Μετρό και γ) την εκτροπή του προβλεπόμενου χρόνου διάρκειας των ανασκαφών.

«Μόνο στη χώρα των θαυμάτων θα γίνει παράδοση του μετρό το 2012»

Την πεποίθησή του ότι τα έργα του μετρό της Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2014 και όχι το 2012- όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός- επανέλαβε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης.

«Χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω των καθυστερήσεων στα έργα», τόνισε ο κ. Μακριώτης, καλώντας τους τοπικούς φορείς σε συνεργασία. «Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τις καθυστερήσεις και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Δεν χωράνε προσωπικές και κομματικές σκοπιμότητες, γιατί η πόλη έχει ανάγκη το έργο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κ. Μαγκριώτης ανακοίνωσε ότι η διοίκηση του Μετρό θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια και οφείλονταν στο ότι η έδρα της διοίκησης ήταν στην Αθήνα.

Την πρόθεση της κυβέρνησης για επίτευξη συμφωνίας με την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου, τόνισε ο κ. Μαγκριώτης, συμπληρώνοντας ωστόσο πως «η κοινοπραξία θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου και να αυξήσει το δυναμικό της».

Σχετικά με την καθυστέρηση στον σταθμό Παπάφη, ο υφυπουργός αποδίδει την κατάσταση που επικρατεί στο πρόβλημα συνεννόησης τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στα υπουργεία, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές στο δήμο Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας τη διοίκηση για «έλλειψη παρέμβασης».

Τέλος, ο κ. Μαγκριώτης διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του έργου και δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από τον αρχικό προϋπολογισμό, όποιο και αν είναι το κόστος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, παρουσίασε τις βασικές αιτίες καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των έργων και τα προβλήματα που προκύπτουν:

- Καθυστερήσεις στην παράδοση των απαιτούμενων χώρων και των μελετών
- Καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων
- Αρχαιολογικές εργασίες
- Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας
- Προβλήματα που αντιμετώπισε και ξεπέρασε μία από τις εταιρίες της κοινοπραξίας
- Προβλήματα των επαγγελματιών στις γειτνιάζουσες με τους σταθμούς περιοχές
- Επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας και της κίνησης των πεζών
- Επιβάρυνση του περιβάλλοντος

Σχετικά με την επέκταση προς Καλαμαριά υπογράμμισε ότι η ουσιαστική δημοπράτηση θα γίνει το καλοκαίρι, ενώ για την επέκταση προς Σταυρούπολη είπε ότι υπάρχουν μόνο γεωτεχνικές μελέτες και επίκειται οριστικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει και τη Σίνδο.

«Κίνδυνος ολοκλήρωσης του έργου το 2016»

Την έντονη ανησυχία του για την ολοκλήρωση του μετρό εκφράζει από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος το έργο να ολοκληρωθεί ακόμη και το 2016, περισσότερα από δέκα χρόνια από την έναρξη των εργασιών, καταδικάζοντας τη Θεσσαλονίκη στην υποβάθμιση.

Κατά τον κ. Ζορπίδη, η επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής του μετρό πρέπει να αποτελέσει σήμερα την πρώτη απόλυτη προτεραιότητα. Η καθυστέρηση των τελευταίων τριών ετών, αναφέρει, ήταν ολέθρια και για την πόλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που αναπτύσσονται τα εργοτάξια, καθώς συσσωρεύτηκαν μεγάλα προβλήματα και κάποιες επιχειρήσεις δεν άντεξαν και έκλεισαν.

Όπως σημειώνει, μέλημα όλων των εμπλεκομένων, στο εξής, πρέπει να είναι η επιτάχυνση των εργασιών και η διασφάλιση της λειτουργίας των επαγγελματιών που πλήττονται από τις εργασίες. «Τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν», καταλήγει.

Απώλεια τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ από την καθυστέρηση παράδοσης του έργου

Σε 2 δισ. ευρώ υπολογίζει τις απώλειες  εξαιτίας «αργοπορίας» ή μέτριας εκτίμησης των χρόνων υλοποίησης του έργου ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), Γιάννης Τόσκας.

Ο κ. Τόσκας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του, καθώς ενώ το μετρό το 2014 αναμενόταν να απορροφήσει σχεδόν το 10-12% του συνόλου των καθημερινών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντούτοις αναμένεται το έργο να καθυστερήσει τουλάχιστον δυόμιση χρόνια, με αποτέλεσμα ένα επιπρόσθετο κόστος μετακινήσεων ύψους 2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στους ανθρώπους που θα εξακολουθούν να μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ένα κονδύλι ύψους 2 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί σε επεκτάσεις του μετρό κατά 25 χλμ ή σε 100 χλμ νέων μέσων σταθερής τροχιάς αστικού ή περιαστικού τύπου ή σε περισσότερα από 400 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, έργα και ΜΜΜ τα οποία θα δίναν ανάσα στην πόλη.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ