Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
x

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2017

Η Δραμινή οινοποιία αύξησε τις πωλήσεις της τόσο στα κρασιά, όσο και στα αποστάγματα, ενώ είχε καθαρή επιστροφή στην κερδοφορία.

Το 2017 ήταν μία χρονιά επιστροφής στην κερδοφορία και διψήφιας αύξησης του τζίρου για την εισηγμένη στο Χ.Α. «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη», με αύξηση των πωλήσεων τόσο στα κρασιά, όσο και στα αποστάγματα.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του Ομίλου(συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής AMALAGOS), κατά το 2017 ανήλθαν σε 9,65 εκατ. ευρώ έναντι 8,51 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 13,40%. Το μεγαλύτερο μέρος στα έσοδα κατείχαν τα κρασιά, με ποσό 5,336 εκατ. ευρώ και αύξηση της τάξης του 9,27%. Τα έσοδα από τα προϊόντα απόσταξης ήταν στα 4,082 εκατ ευρώ αλλά παρουσίασαν πολύ υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση, της τάξης του 18,37%. Οι  λοιπές πωλήσεις του Κτήματος ανήλθαν σε  227.464 ευρώ, αυξημένες κατά 30,85%

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Δραμινής οινοποιίας και αποσταγματοποιίας, πραγματοποιείται στην εσωτερική αγορά  ( 7,022 εκατ ευρώ), πωλήσεις που αυξήθηκαν κατά 12,35% σε σύγκριση με εκείνες της προηγούμενης χρονιάς, ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού (2,624 εκατ ευρώ) που έχουν κατά πολύ μικρότερη συμμετοχή στον συνολικό τζίρο, αυξήθηκαν το 2017 με ταχύτερους ρυθμούς και είχαν θετική μεταβολή της τάξης του  16,32%, σε σύγκριση με εκείνες του 2016.

Όπως σημειώνεται και στην έκθεση του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2017, μητρικής και Ομίλου, το μικτό κέρδος από το σύνολο των δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 960 χιλ περίπου σε σχέση με τα περσινά επίπεδα και το τελικό περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 37,27% έναντι 30,98% το 2016.

Η βελτίωση αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της προσπάθειας για διατήρηση των εξόδων παραγωγής στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονική περίοδο όσο και της αύξησης πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 285 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 3 χιλ. ευρώ το 2016. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με πέρσι οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των πωλήσεων και στη συγκράτηση των εξόδων παραγωγής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΔΣ, δεν θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων η διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2017.

Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις που έγιναν εντός του 2017, ύψους 1,265 ευρώ και αφορούσαν ενσώματα πάγια, χρηματοδοτήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τις αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές.

Το σύνολο των δανείων του Ομίλου στις 31/12/2018 ήταν μακροπρόθεσμα και έφταναν τα 5,727 εκατ. ευρώ, σε σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22,341 εκατ. ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ