Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
x

ΝΕΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά στις προμήθειες των νοσοκομείων ζητά εκ νέου η Κομισιόν, απειλώντας με νέα παραπομπή στο Δικαστήριο.

Συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά στις προμήθειες των νοσοκομείων ζητά εκ νέου η Κομισιόν, απειλώντας με νέα παραπομπή στο Δικαστήριο

Επιπλέον, η Κομισιόν παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο, λόγω της απευθείας σύναψης σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Αττική χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Αναλυτικά:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενήργησε με στόχο να εξασφαλίσει την τήρηση, από την Ελλάδα, των κοινών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή των κανόνων που αφορούν τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος από τις δημόσιες αρχές.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ το 2009 (υπόθεση C-489/06).

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των κοινών κανόνων της ΕΕ για την εναρμόνιση καθώς και δυνάμει των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, απορρίπτοντας προσφορές προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση CE.

Κατόπιν τούτου, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς πολλά ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να απορρίπτουν προσφορές από τους προαναφερόμενους προμηθευτές και εφόσον δεν διαπιστώσει συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για δεύτερη φορά στο Δικαστήριο και να ζητήσει από αυτό να επιβάλει στις ελληνικές αρχές την πληρωμή κατ΄ αποκοπήν ποσού ή προστίμου.

Το ιστορικό της υπόθεσης:

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το 2003 έγιναν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες πολλά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα απορρίπτουν προσφορές από προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση πιστοποίησης CE, όπως για ιατρικά γάντια και νήματα που χρησιμοποιούνται στις εγχειρήσεις.

Η σήμανση CE αποτελεί υποχρεωτικό σήμα συμμόρφωσης για πολλά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και πιστοποιεί ότι ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά στην ασφάλεια και στην υγεία του καταναλωτή ή τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η σήμανση CE είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον ιατρικό εξοπλισμό, καθώς οι κοινές προδιαγραφές εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ασθενών και των χρηστών του ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία του σε όλη την ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη μπορούν να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού στην εσωτερική τους αγορά μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι η εικαζόμενη παραποίηση ή τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά στην ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Στην έρευνά της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν μεροληπτικού χαρακτήρα και δημιουργούσαν διακρίσεις, αποκλείοντας, στην πράξη, οιονδήποτε προμηθευτή ιατρικού εξοπλισμού που φέρει τη σήμανση CE να συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για την προμήθεια πολλών ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν έλαβαν, πιθανότατα, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων. Το ελληνικό ταμείο υγειονομικής ασφάλισης επιστρέφει τα έξοδα από την αγορά του ιατρικού εξοπλισμού. Εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε σήμερα ότι η έρευνα έγινε σε 17 νοσοκομεία και επεσήμανε ακόμη ότι κάθε μήνα η Ελλάδα δαπανά περίπου 60 εκατ. ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό.

Και μια ακόμα παραπομπή

Η Επιτροπή παρέπεμψε επίσης τις ελληνικές αρχές στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της απευθείας σύναψης σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Αττική χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ