Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020
x

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ανακοίνωσε το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

1. Δημοσιοποίηση προσκλήσεων για μέτρα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών στο ΕΠΑλΘ 2014-2020: Μέτρα 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22

Με την πρόσκληση αυτή, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στα ακόλουθα:

Μέτρο 3.1.8: «Υγεία και Ασφάλεια» και Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»(ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ) και Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5).

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 €.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, στα ανωτέρω μέτρα είναι στις 02-9-2019 και ώρα 12.00.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι στις 15-11-2019 και ώρα 14.00.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 2131501151 και από στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα:213 1501186 (Κουντουράκης Ιωάννης), 213 1501184 (Μπίζα Ευαγγελία), 213 1501181 (Σωτηρόπουλος Αντώνιος) και 213 1501162 (Έγκε Μ).

2. Δημοσιοποίηση προσκλήσεων για μεταποιητικές επιχειρήσεις-υδατοκαλλιεργητές στο ΕΠΑλΘ 2014-2020: Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»

Aπό το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μέτρα 3.2.2. και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και στο Μέτρο 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ΕΠΑΛ 2014-2020 (ΑΔΑ:99Π44653ΠΓ-1ΝΦ)
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:
Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»:
-Παραγωγικότητα.
-Διαφοροποίηση.
-Υγεία των ζώων.
-Ποιότητα των προϊόντων.
-Αποκατάσταση.
-Συμπληρωματικές δραστηριότητες.
Μέτρο 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες»:
-Ενεργειακή απόδοση.
-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:
-Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
-Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
-Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 €
 Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι:02-09-2019 και ώρα 12.00
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι στις 15-11-2019 και ώρα 14.00
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Ενημέρωση και πληροφορίες για την πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλέφωνο 213 1501151 και από τα στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στα τηλέφωνα 213 1501186, 213 1501181 και 213 1501175.

3. Δημοσιοποίηση προσκλήσεων για την Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 στους τομείς «Μέτρα Εμπορίας» και «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας» στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων για την Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 στους τομείς «Μέτρα Εμπορίας» και «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας» στο ΕΠΑλΘ 2014-2020: - Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ενωσιακή προτεραιότητα 5 στους τομείς «Μέτρα εμπορίας» και «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στη Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»  ΕΠΑΛ 2014-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) και «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ).
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται τα παρακάτω είδη πράξεων:
-Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
-Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας
-Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
-Διαφάνεια της παραγωγής.
-Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα.
-Υπόδειγμα συμβάσεων.
-Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι για τα «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» άνω των 5.000 € και να μην υπερβαίνει τα 3.000.000€, ενώ για τα «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» από 30.000 € μέχρι και 5.000.000  €.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι στις 31-12-2021.  
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr
          Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Ενημέρωση και πληροφορίες για την πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ στο τηλέφωνο 213 1501151 και από τα στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο τηλέφωνο:213 1501175.

4. Δημοσιοποίηση προσκλήσεων για μεταποιητικές επιχειρήσεις-υδατοκαλλιεργητές στο ΕΠΑλΘ 2014-2020: Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»- Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», ΕΠΑΛ 2014-2020 (ΑΔΑ:67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ).
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:
-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4 είναι στις 02-09-2019 και ώρα 12.00.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4 είναι στις 15-11-2019 και ώρα 14.00.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Ενημέρωση και πληροφορίες για την πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 213 1501151 και από τα στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα:213 1501186, 213 1501181 και 213 1501175.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ