Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022
x

EUROBANK: ΣΤΑ 305 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank αυξήθηκαν σε 305 εκ.ευρώ το α΄ Τρίμηνο 2022, από 72εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Iδιαίτερα ισχυρά ήταν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank για το α τρίμηνο του έτους, παρά την αστάθεια διεθνώς , γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι του 2022 είναι επιτεύξιμοι, όπως επισημαίνεται από την ίδια την τράπεζα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 305 εκ.ευρώ το α΄ Τρίμηνο 2022, από 72εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22,9%.

Πιο αναλυτικά:

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% έναντι του Α΄ Τριμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε 339εκ., από 335εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε 123εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2021.

▪ Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε 462 εκ. ευρώ Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε 240εκ., από 13εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4% σε 703εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,0% στα 222εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα 240εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα 481εκ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 62εκ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 178εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, από 87εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €404εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 305εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 47εκ. τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους

▪ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 6,0% στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα 2,4δισ. ή 0,7δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%.

▪ Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,0% και 16,5% αντίστοιχα στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,6%.

▪ Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 2,3δισ. τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά 0,4δισ. το Α΄ Τρίμηνο και 0,7δισ. το Α΄ Τετράμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 41,2δισ. στο τέλος Μαρτίου

▪ Οι καταθέσεις πελατών υποχώρησαν κατά 0,7δισ. το Α΄ Τρίμηνο, αυξήθηκαν όμως κατά 1,2δισ. τον Απρίλιο.

Ο διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας τόνισε:«Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν και οι πληθωριστικές πιέσεις έγιναν εντονότερες, αυξάνοντας τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία», επισημαίνει ο CEO του ομίλου.

«Το περιβάλλον παραμένει ασταθές, τροφοδοτούμενο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη δυσλειτουργία στις αλυσίδες εφοδιασμού, οδηγώντας σε σπειροειδή αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας.

Παρόλα αυτά, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές. Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων, αλλά ικανοποιητικό ρυθμό της τάξης του 3,0%-3,5% το 2022, υποστηριζόμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια, αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού.

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, οι επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τις νέες αντιξοότητες, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαμε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν παρουσιάσαμε το τριετές πλάνο μας τον περασμένο Μάρτιο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα των αναμενομένων, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν με ισχυρούς ρυθμούς, οι δείκτες ποιότητας των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων συνέχισαν να βελτιώνονται και η κερδοφορία από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, όλα μαζί συντελώντας σε ένα ισχυρό καθαρό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε, έτσι, σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής μας δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη φέτος και για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του τρέχοντος έτους.

Η Eurobank εστιάζει τις προσπάθειές της στη στήριξη των εταιρικών και ιδιωτών πελατών, ώστε να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του αναπτυξιακού κύκλου. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα υπερέβησαν τα 2,3 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο και η ροή εργασιών παραπέμπει σε ισχυρή επίδοση το δεύτερο τρίμηνο και όλο το 2022.

Η ανάπτυξη θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια. Δέσμευσή μας είναι να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για κάθε βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο – δημόσιο ή ιδιωτικό, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλουμε στην ευημερία όλων των χωρών όπου έχουμε παρουσία, μέσα από τη στήριξη μιας οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα διατηρήσιμης, περιβαλλοντικά βιώσιμης, με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα.»

Πηγή: naftemporiki.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ