Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021
x

ΤΙΤΑΝ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Η ανοδική πορεία στο τρίτο τρίμηνο αντικατοπτρίστηκε και στο εννεάμηνο, με σημαντική αύξηση τζίρου, που ξεπέρασε το 1,2 δισ. ευρώ

Με αύξηση των πωλήσεων, κατά 8,7%, των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA, κατά 15,4%, και των καθαρών κερδών, κατά 25,7%, έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2019 για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η βελτιωμένη απόδοση του τρίτου τριμήνου, που σύμφωνα με την εταιρεία επιτεύχθηκε χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την ανατολική Μεσόγειο, συνέβαλε και στη θετική εξέλιξη των μεγεθών του εννεαμήνου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,7% και ανήλθε σε 1,208 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε 208,4 εκατ. ευρώ.

Μείωση κατά 9,9% κατέγραψαν στον αντίποδα τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 45,3 εκατ. ευρώ, πτώση που – σύμφωνα με τον όμιλο - σχετίζεται με τις υψηλότερες αποσβέσεις που οφείλονται μερικώς στην υιοθέτηση του προτύπου IFRS 16, καθώς και στην ενοποίηση της Τουρκίας για όλο το 2019.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, το τρέχον έτος ο δυναμισμός του κλάδου κατασκευών στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η σχετική βελτίωση των επιδόσεων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις χαμηλές αποδόσεις στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Σημειώνεται πως μετά την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, η Titan Cement International SA (“TCI”) απέκτησε το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (“ΤΙΤΑΝ”). Όπως διευκρινίζεται, η παραπάνω συναλλαγή ήταν μία αναδιοργάνωση του ομίλου, η οποία δεν άλλαξε την ουσία των αναφερόμενων οικονομικών στοιχείων. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της TCI συντάσσονται χρησιμοποιώντας τα ποσά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΤΙΤΑΝ.

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το εννεάμηνο του 2019, ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2018 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους επενδύσεις στις δραστηριότητες στην Αμερική.  

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2019 ανήλθε σε 891 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερος κατά 119 εκατ. έναντι του δανεισμού στις 31/12/2018. Επισημαίνεται ότι 59 εκατ. της αύξησης προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων IFRS 16 και 53 εκατ. από την αγορά μετοχών της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κυρίως μέσω της εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) και εξόδων κατά τη διαδικασία εισαγωγής της μητρικής εταιρίας του Ομίλου, Titan Cement International SA, στα χρηματιστήρια του Euronext Βρυξελλών και Παρισίου και στο  Χρηματιστήριο Αθηνών στο 3ο τρίμηνο του 2019.

Στη διάρκεια της διαδικασίας εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς μέτοχοι αντάλλαξαν 2.190.215 μετοχές έναντι μετρητών. Σαν αποτέλεσμα, με ημερομηνία 30/9/2019, η Titan Cement International SA έχει εκδώσει συνολικά 82.447.868 μετοχές ενώ στις 30/6/2019 το σύνολο μετοχών που είχε εκδώσει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ήταν 84.632.528 μετοχές.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ