Κυριακή 12 Ιουλίου 2020
x

4+8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Τέσσερις στόχοι με τους οποίους θα αναπτυχθούν δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων συσκευασιών μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων

του Αθανάσιου Σαββάκη*

Όλη η χώρα, αλλά ειδικά η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, στον τομέα της αγροδιατροφής, διαθέτει σημαντικά προϊόντα, που μπορούν, όταν επέλθει η μεταποίησή τους, να γίνουν πραγματικά διεθνώς εμπορεύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της αγροδιατροφής θα γίνει πραγματικότητα, μεταξύ των άλλων, και με την υλοποίηση δράσεων σχεδιασμού νέων συσκευασιών και συγκεκριμένων – στοχευμένων διασυνδέσεων με την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, του τομέα της συσκευασίας.

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διασυνδέσεων θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων συσκευασιών μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, με τους ακόλουθους στόχους:

Πρώτον, τη μείωση του κόστους συσκευασίας για τις επιχειρήσεις τροφίμων, και συνεπαγόμενα τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων.

Δεύτερον, το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων – καινοτόμων συσκευασιών υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, που θα προσθέσουν αξία στα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας.

Τρίτον, την ανάπτυξη νέας γενιάς συσκευασιών που στόχο θα έχουν την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των συσκευαζόμενων μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.  

Τέταρτον, την ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, για το άνοιγμα νέων αγορών σε συγκεκριμένες χώρες – στόχους.

Σε κάθε περίπτωση, με την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται ευθέως με τη «συσκευασία» του προϊόντος, αναπτύσσονται διασυνδέσεις των τοπικών επιχειρήσεων τροφίμων με τους προμηθευτές τους, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με τοπικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και αναπτύσσεται «δορυφορική» επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ διανοίγονται προοπτικές ανάπτυξης και σε άλλους κλάδους μεταποιητικής δραστηριότητας της χώρας.

Ο τομέας του packaging και του labelling όντως μπορεί να βοηθήσει το σύνολο των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα μας να διεθνοποιηθούν.

Άλλωστε η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια σήμερα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής των επιχειρήσεων. Έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. 

Σήμερα, οι ελληνικές υγιείς και δυναμικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με δυναμικό τρόπο στις διεθνείς αγορές παράγουν και διανέμουν:

 • Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,
 • Προϊόντα πιστοποιημένα, και,
 • Προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς ανταγωνιστικές.

Όμως, η οικονομική κρίση απομειώνει καθημερινά τα συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα να επείγει η θεσμοθέτηση μέτρων βιομηχανικής πολιτικής για την ολοκληρωμένη υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να διεθνοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμοθέτηση από την πολιτεία προγράμματος υλοποίησης στοχευμένων προϊοντικών ερευνών αγοράς και ανάπτυξης διεθνούς «brand name», με την υλοποίηση μελετών που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνουν:

 1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην αγορά στόχο, με την καταγραφή των υπαρχουσών πληροφοριών για την αγορά, το προϊόν, τον ανταγωνισμό, τη διανομή και τα μακροοικονομικά μεγέθη της αγοράς – στόχου.
 2. Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων από το περιβάλλον της υποψήφιας αγοράς, όπως επίσης και αναγνώριση δυνατοτήτων και αδυναμιών της ίδιας της επιχείρησης και της μάρκας (swot analysis).
 3. Αποτύπωση και αξιολόγηση της έντασης του ανταγωνισμού στην υποψήφια χώρα – στόχο.
 4. Επιλογή και σχεδιασμός της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου για την υλοποίηση της έρευνας αγοράς. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Εξαγωγή συμπερασμάτων.
 5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. Τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών εκτιμήσεων.
 6. Προτεινόμενη στρατηγική marketing και αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων.
 7. Προτεινόμενο πρόγραμμα ενεργειών – action plan.
 8. Πρόβλεψη αναμενόμενου αποτελέσματος, δηλαδή κέρδους ή ζημίας.

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ