Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
x

ΕΤΕ: ΣΤΑ 131 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

Στα κέρδη μετά φόρων δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος εθελουσίας εξόδου προσωπικού και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης.

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 131 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2019 (8 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2018), εξαιρουμένου του κόστους εθελουσίας εξόδου προσωπικού και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, καθώς και την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από πολλά τρίμηνα, ανερχόμενα σε 290 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 (+5% σε τριμηνιαία βάση). Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, περιλαμβάνει μέρος της θετικής επίπτωσης από την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 139 μονάδες βάσης (μ.β)., επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου 113μ.β. το 2018.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού για το 2019 ανέρχεται σε 94 εκατ. ευρώ και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 1,1δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση

Η μείωση ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 (-1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας κυρίως την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (0,7 δισ.), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (0,3 δισ.) και τις λογιστικές διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (0,1 δισ.).

Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ και το ποσοστό κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις, διαμορφώθηκαν σε 39% και 58%, αντίστοιχα, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία να προχωρήσει γρήγορα στη σχεδιαζόμενη μείωση ΜΕΑ.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας  

-    Το πλεονέκτημα ρευστότητας της ΕΤΕ, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, τοποθετεί την τράπεζα σε προνομιακή θέση ενόψει της ισχυρής ζήτησης χορηγήσεων σε επιχειρήσεις.
-    Καταθέσεις ύψους 41,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση.
-    Η μείωση της χρηματοδότησης στη διατραπεζική αγορά κατά 2,2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους αντανακλά περεταίρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio - NSFR) να διατηρούνται σε 151% και 113%, αντίστοιχα
-    Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παραμένει σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά στο πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO)
- Δείκτης CET1 στο 15,7%:Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 15,7%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο

Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας μέσω της μείωσης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών κεφαλαιακών δεικτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α' τριμήνου του 2019 και με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%. Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω.

Δηλώσεις Π.Μυλωνά

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφέρει: «Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019 έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν τις σημαντικές προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας για μετασχηματισμό. Τα κυριότερα επιτεύγματα σε επίπεδο εσόδων αποτελούν, η ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, η αντιστροφή του παραδοσιακά αρνητικού αποτελέσματος από χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και η ανανέωση των εργασιών εταιρικής τραπεζικής, με αποτέλεσμα την αύξηση μεριδίου αγοράς σε αυτόν τον τομέα.

Όσον αφορά το κόστος, το πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού για το 2018, υπερέβη κατά πολύ τους αρχικούς στόχους, με την αποχώρηση 780 εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ένα νέο πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού μόλις ξεκίνησε, θέτοντας υψηλότερους στόχους. Οι προσπάθειες για την περιστολή των γενικών και διοικητικών εξόδων, έχουν ήδη αρχίσει να φέρνουν απτά αποτελέσματα.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, υπερδιπλασιάστηκαν σε 131 εκατ. ευρώ το πρώτο  τρίμηνο 2019 συγκριτικά με το αποτέλεσμα για το έτος 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ  σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την πώληση μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (project Symbol), καθώς και τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Επιπλέον, μείωση ύψους 1 δισ. ευρώ,  αναμένεται λίαν συντόμως από την πώληση μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων. Η διατήρηση της κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε υψηλά επίπεδα, αποτελεί πλεονέκτημα ενόψει μίας σειράς σχεδιαζόμενων πωλήσεων και λοιπών ενεργειών, με γρήγορη διαδοχή.

Σημαντικότερο των καλών αποτελεσμάτων του Α' τριμήνου, είναι το γεγονός ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για την επιτάχυνση των επιδόσεων της Εθνικής Τράπεζας σε επίπεδο Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Πρώτον, η νέα διοικητική ομάδα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και ενωμένη οδηγεί την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο τρίμηνο εφαρμογής του. Δεύτερον, το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται σταθερά, ενώ το νομικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο υποστηρικτικό στην προσπάθειά μας για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των προβληματικών δανείων.

Η Εθνική Τράπεζα θα παρουσιάσει τη στρατηγική της στο ευρύ κοινό, ξεκινώντας από την επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου. Έχουμε μία τεράστια ευκαιρία να μετασχηματίσουμε την ΕΤΕ σε μια υψηλά κερδοφόρα τράπεζα, με υγιή ισολογισμό, η οποία θα αποτελεί παράδειγμα για τον κλάδο αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της και τη σύγχρονη διαχείριση του προσωπικού της, καθιστώντας την έτσι ως την Τράπεζα πρώτης επιλογής στην ελληνική αγορά. Θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή στο έπακρο»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ